Αναλυτικές οδηγίες για εγγραφή στο Τμήμα και για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Γράφομαι στο Τμήμα

Μπορώ να υποβάλω την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, μέσα από τη σχετική εφαρμογή του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eregister.it.minedu.gov.gr. Χρησιμοποιώ τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησα για να μπω στην εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου εδώ.

Τεχνική υποστήριξη θα βρω στη σχολική μονάδα μου. Επίσης, αφού μπω στην εφαρμογή, θα βρω διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Αφού ολοκληρώσω την ηλεκτρονική εγγραφή, το Τμήμα επιβεβαιώνει τα στοιχεία μου, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που έστειλα και προχωρά στην οριστική εγγραφή μου. Σε κάποιες περιπτώσεις, η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να μου ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά, αλλά θα πρέπει να μου εξηγήσει γιατί τα χρειάζεται.

Παραλαμβάνω τα στοιχεία πρόσβασης στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες:

Αφού ολοκληρώσω την ηλεκτρονική εγγραφή, θα πρέπει να παρουσιαστώ στη Γραμματεία του Τμήματος σε διάστημα που αυτή θα καθορίσει και να δείξω την αστυνομική μου ταυτότητα ώστε να παραλάβω το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας για να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος θα πληροφορηθώ για τις ημερομηνίες και τη διαδικασία με την οποία θα μου χορηγηθεί αριθμός φοιτητικού μητρώου, θα παραλάβω τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά σπουδών του Τμήματος, καθώς και τα στοιχεία εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει μόνιμος σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπηρεσίες σίτισης, στέγασης κλπ.). 

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή μου, υπάρχει το τηλέφωνο 28310-77337, που λειτουργεί καθημερινά μεταξύ 9.00 και 13.00.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τα παρακάτω δικαιολογητικά  και να παραλάβουν κωδικούς πρόσβασης και βεβαιώσεις εγγραφής.

Για να υποβάλουν οι πρωτοετείς αίτηση για σίτιση ή/και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρέπει να έχουν παραλάβει τους κωδικούς τους μέχρι και τη Δευτέρα 30-9-2019.

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία έχουν εκτυπώσει από την ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφών, υπογεγραμμένη και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από επίσημη δημόσια υπηρεσία/αρχή. Προσοχή: η θεώρηση δεν απαιτείται αν η αίτηση κατατεθεί αυτοπροσώπως.

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (με επίδειξη του πρωτοτύπου).

3) Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία “τύπου” ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Μη αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του/της φοιτητή/τριας στη Γραμματεία του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να’ απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του/της, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του/της) αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του/της, προκειμένου να του/της χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα με ταχυδρομείο ή Courier. Στη συνέχεια το Τμήμα θα στείλει τους κωδικούς στη διεύθυνση του/της φοιτητή/τριας με το ταχυδρομείο (ή με courier με χρέωση του/της φοιτητή/τριας, εφόσον το επιθυμεί). Η διεύθυνση του Τμήματος είναι η ακόλουθη:

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Ρέθυμνο 74100, Κρήτη

Επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Πιστοποιητικό γέννησης ή Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον Δήμο σας ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), όπου θα αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων (ΜΟΝΟ τα αγόρια, καθώς χρειάζεται για την έκδοση πιστοποιητικού αναβολής στράτευσης).

Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, για φοίτηση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ή ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (ΜΟΝΟ για όσους ΔΕΝ θα προσέλθουν αυτοπροσώπως, όσοι προσέλθουν θα το συμπληρώσουν στη Γραμματεία).

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για την εγγραφή φοιτητών δεν απαιτούνται πλέον ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μου, θα μου δοθούν, από τη Γραμματεία του Τμήματος, αριθμός φοιτητικού μητρώου, βεβαίωση σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση για να την καταθέσω στον ασφαλιστικό μου φορέα, τη ΔΟΥ (Εφορία) ή όπου αλλού το χρειάζεται η οικογένειά μου, και, μόνο για τα αγόρια, πιστοποιητικό για την αίτηση αναβολής στράτευσης στο Στρατολογικό τους Γραφείο.

Σημαντικό:
Επειδή έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων, οπουδήποτε απαιτηθεί καταθέτω απλή φωτοτυπία της βεβαίωσης. Γι’ αυτό, χρήσιμο είναι να φυλάξω την πρωτότυπη και απλά να την αναπαράγω κάθε φορά.

Παραλαμβάνω, επίσης, τους κωδικούς πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και ένα έντυπο με τίτλο “Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες”, που περιλαμβάνει τα προσωπικά μου στοιχεία (Αριθμός Μητρώου Τμήματος, Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου, Αριθμός Κλειδιού) για να ενεργοποιήσω και να ορίσω τον προσωπικό μου κωδικό ασφαλείας (password). Προσοχή: η ενεργοποίηση του λογαριασμού μου είναι δυνατή την επόμενη ημέρα της εγγραφής μου. 

Περιγραφή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη πλατφόρμα:
https://student.cc.uoc.gr

Οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων στο StudentsWeb

Να σημειώσω ότι η παραλαβή των παραπάνω βεβαιώσεων-εντύπων μπορεί να γίνει είτε από εμένα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από εμένα πρόσωπο ή μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών (Courier), με εντολή και χρέωσή μου και με σχετική εξουσιοδότηση στο διανομέα για την παραλαβή τους από τη γραμματεία.