Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Η Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) είναι απαραίτητη για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά. Παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης ενός αριθμού συγκεκριμένων μαθημάτων. Η ΠΠΔΕ δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου, απαιτείται όμως βάσει του νόμου, προκειμένου να λάβει κάποιος απόφοιτος μέρος σε διαγωνισμούς πρόσληψης διδασκόντων στη Μέση Εκπαίδευση (ΑΣΕΠ).

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2015/16 και το 2016/17 μπορούν να πάρουν την παιδαγωγική επάρκεια εφόσον ολοκληρώσουν στο πλαίσιο των σπουδών τους τα οκτώ μαθήματα που προβλέπονται στην παλαιότερη απόφαση του τμήματος, η οποία είχε εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΠΚ, αλλά δεν πρόλαβε να εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας, καθώς η νομοθεσία τροποποιήθηκε εν τω μεταξύ. Τα μαθήματα αυτά είναι δύο από τα (υποχρεωτικά ούτως ή άλλως) σεμινάρια του τμήματος Ι-Α και έξι παραδόσεις κατανεμημένες στις θεματικές που περιγράφονται στο σχετικό κείμενο:

Πρόταση Τμήματος για ΠΠΔΕ

Τα μαθήματα ΠΔΕ100 και ΠΔΕ200 ανήκουν στην κατηγορία Γ του πίνακα (ειδική διδακτική).

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2017/18 και μετά ισχύουν τα ακόλουθα:

Η πιστοποίηση της διδακτικής επάρκειας θα παρέχεται από το τμήμα στους φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός κύκλου έξι μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά χωρίζονται σε δύο ενότητες [οι οποίες καλύπτουν τις τρεις «θεματικές περιοχές» όπως ορίζονταν στο (καταργηθέν) αρ. 2 του ν. 3848/2010 (Α. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, Β. Θέματα διδασκαλίας και Μάθησης, Γ. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση]:

Ομάδα Α. Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης: Τρεις παραδόσεις κατ’ επιλογήν από μια δεξαμενή μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται [και λαμβάνονται κατά προτεραιότητα] από το Τμήμα Φ.Κ.Σ. Κατά περίπτωση, μπορούν να προσφέρονται και από τα Τμήματα Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας (ενδεικτικά στις θεματικές της Αναπτυξιακής ψυχολογίας της εφηβείας, της Φιλοσοφίας της παιδείας, της Ιστορίας / Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης) ή το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ενδεικτικά, στην θεματική της Ιστορίας της Εκπαίδευσης).

 • Διδακτική μεθοδολογία.
 • Εισαγωγή στην παιδαγωγική
 • Φιλοσοφία της παιδείας
 • Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας
 • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών
 • Ιστορία της εκπαίδευσης
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και μάθηση
 • Παιδαγωγική ψυχολογία
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα: θεωρία και έρευνα
 • Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα

Ομάδα Β. Μαθήματα ειδικής διδακτικής και πρακτική άσκηση: Ένα υποχρεωτικό και δύο κατ’ επιλογήν μαθήματα

 • Υποχρεωτικό μάθημα: Πρακτική άσκηση (σε γυμνάσια και λύκεια). Προσφέρεται από το Τμήμα ΦΚΣ
 • Δύο παραδόσεις κατ’ επιλογήν από μια δεξαμενή μαθημάτων που προσφέρονται από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής:
  • Διδακτική της νέας ελληνικής, από το Τμήμα Φιλολογίας, Τομέα Γλωσσολογίας
  • Διδακτική των αρχαίων γλωσσών, από το Τμήμα Φιλολογίας, ΤΚΣ
  • Διδακτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας, από το Τμήμα Φιλολογίας, Τ. ΒΝΕΦ
  • Διδάσκοντας το παρελθόν Ι, από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
  • Διδάσκοντας το παρελθόν ΙΙ, από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
  • Διδακτική της Φιλοσοφίας, από το Τμήμα ΦΚΣ
  • Φιλοσοφία με παιδιά και εφήβους, από το Τμήμα ΦΚΣ

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, τα τμήματα διευκρινίζουν ποια προσφερόμενα μαθήματα εμπίπτουν στις παραπάνω θεματικές και αν υπάρχουν περιορισμοί στην δυνατότητα δήλωσης ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών των φοιτητών. Κατά κανόνα τα μαθήματα αυτά δεν είναι ανοιχτά σε πρωτοετείς φοιτητές.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν τα μαθήματα πιστοποίησης διδακτικής επάρκειας είτε ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους, είτε επιπλέον των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Ο αριθμός των μαθημάτων που μπορούν να επιλεγούν ως μέρος του προγράμματος σπουδών διαφέρει για τα τρία τμήματα. Στην περίπτωση του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν όλα ή μέρος των μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών ως ελεύθερες επιλογές, ανάλογα με το τμήμα που τα προσφέρει. Κάθε ένα από τα μαθήματα πιστοποιητικού αντιστοιχεί σε 5 διδακτικές μονάδες ECTS. Οι φοιτητές, εφόσον δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις ελεύθερες επιλογές τους για τα μαθήματα πιστοποίησης της διδακτικής επάρκειας, μπορούν επίσης να επιλέξουν όλα ή μέρος των μαθημάτων ως πρόσθετα μαθήματα πέραν των 42 του προγράμματος σπουδών. Τα πρόσθετα μαθήματα δηλώνονται και βαθμολογούνται κανονικά, αλλά δεν συνυπολογίζονται για τον βαθμό πτυχίου και αναγράφονται στο παράρτημα πτυχίου ως μαθήματα πιστοποίησης διδακτικής επάρκειας.