Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Κατάλογος μαθημάτων ακαδ. έτους 2023-24 που πιστοποιούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Η Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) είναι απαραίτητη για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά. Παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης ενός αριθμού συγκεκριμένων μαθημάτων. Η ΠΠΔΕ δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου, απαιτείται όμως βάσει του νόμου, προκειμένου να λάβει κάποιος απόφοιτος μέρος σε διαγωνισμούς πρόσληψης διδασκόντων στη Μέση Εκπαίδευση (ΑΣΕΠ).

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2015/16 και το 2016/17 μπορούν να πάρουν την παιδαγωγική επάρκεια εφόσον ολοκληρώσουν στο πλαίσιο των σπουδών τους τα οκτώ μαθήματα που προβλέπονται στην παλαιότερη απόφαση του τμήματος, η οποία είχε εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΠΚ, αλλά δεν πρόλαβε να εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας, καθώς η νομοθεσία τροποποιήθηκε εν τω μεταξύ. Τα μαθήματα αυτά είναι δύο από τα (υποχρεωτικά ούτως ή άλλως) σεμινάρια του τμήματος Ι-Α και έξι παραδόσεις κατανεμημένες στις θεματικές που περιγράφονται στο σχετικό κείμενο:

Πρόταση Τμήματος για ΠΠΔΕ

Τα μαθήματα ΠΔΕ100 και ΠΔΕ200 ανήκουν στην κατηγορία Γ του πίνακα (ειδική διδακτική).

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2017/18 και μετά, η πιστοποίηση της διδακτικής επάρκειας θα παρέχεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4547/2018, από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στους φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός κύκλου έξι μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά χωρίζονται σε δύο ενότητες οι οποίες καλύπτουν τις τρεις «θεματικές περιοχές» όπως ορίζονταν στο (καταργηθέν) αρ. 2 του ν. 3848/2010 (Α. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, Β. Θέματα διδασκαλίας και Μάθησης, Γ. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση).

1. Δομή του κύκλου μαθημάτων

Ο κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συνίσταται από έξι μαθήματα κατανεμημένα ανά τρία σε δύο ενότητες: (α) Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης και (β) Μαθήματα ειδικής διδακτικής και διδακτική πρακτική άσκηση. Οι δύο ενότητες καλύπτουν τις τρεις «θεματικές περιοχές» που είχαν ορισθεί στο (καταργηθέν) αρ. 2 του ν. 3848/2010 («Α. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής», «Β. Θέματα διδασκαλίας και Μάθησης», «Γ. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση»). Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ι & Α) και το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ειδικότερα:

Α. Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης

  • Τρία κατ’ επιλογήν μαθήματα από μια δεξαμενή μαθημάτων που προσφέρονται [και λαμβάνονται κατά προτεραιότητα] από το Τμήμα Φ.Κ.Σ. Κατά περίπτωση, μπορούν να προσφέρονται και από τα Τμήματα Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας (ενδεικτικά στις θεματικές της Αναπτυξιακής ψυχολογίας της εφηβείας, της Φιλοσοφίας της παιδείας, της Ιστορίας / Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης) ή το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ενδεικτικά, στη θεματική της Ιστορίας της Εκπαίδευσης):

Διδακτική μεθοδολογία

Εισαγωγή στην παιδαγωγική

Φιλοσοφία της παιδείας

Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών

Ιστορία της εκπαίδευσης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία και μάθηση

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

Παιδαγωγική Ψυχολογία

Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

Το αναλυτικό πρόγραμμα: θεωρία και έρευνα

Β. Μαθήματα ειδικής διδακτικής και διδακτική πρακτική άσκηση: Ένα υποχρεωτικό και δύο κατ’ επιλογήν μαθήματα.

  1. Υποχρεωτικό μάθημα: ΚΠΒ003 Διδακτική Πρακτική Άσκηση (σε γυμνάσια και λύκεια). Προσφέρεται από το Τμήμα Φ.Κ.Σ. Για την εγγραφή στη Διδακτική Πρακτική Άσκηση απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε δύο μαθήματα ειδικής διδακτικής ή σε ένα μάθημα ειδικής διδακτικής και στο μάθημα Διδακτικής Μεθοδολογίας (βλ. Α. θεωρητικά μαθήματα).
  1. Δύο μαθήματα Ειδικής Διδακτικής κατ’ επιλογήν από μια δεξαμενή μαθημάτων που προσφέρονται από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία – Διδακτική, από το Τμήμα Φιλολογίας,

Διδακτική των αρχαίων γλωσσών, από το Τμήμα Φιλολογίας,

Διδακτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας, από το Τμήμα Φιλολογίας,

Διδάσκοντας το παρελθόν, από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλοσοφία για (παιδιά και) εφήβους, από το Τμήμα Φ.Κ.Σ. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο κατάλογος των προσφερομένων μαθημάτων, σε συνάρτηση με αναθεωρήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων από τα οποία αυτά λαμβάνονται.

2. Φοίτηση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος

2.1.  Στην αρχή κάθε εξαμήνου, τα τμήματα διευκρινίζουν ποια προσφερόμενα μαθήματα εμπίπτουν στις παραπάνω θεματικές και αν υπάρχουν περιορισμοί στην δυνατότητα δήλωσης ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών των φοιτητών. Κατά κανόνα τα μαθήματα αυτά δεν είναι ανοιχτά σε πρωτοετείς φοιτητές.

2.2. Οι φοιτητές του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορούν να επιλέγουν τα μαθήματα πιστοποίησης διδακτικής επάρκειας είτε ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους, είτε επιπλέον των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Μπορούν να επιλέξουν όλα ή μέρος των μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος  σπουδών ως ελεύθερες επιλογές, ανάλογα με το τμήμα που τα προσφέρει. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να επιλέξουν όλα ή μέρος των μαθημάτων ως πρόσθετα μαθήματα πέραν των 42 του προγράμματος σπουδών. Τα πρόσθετα μαθήματα δηλώνονται και βαθμολογούνται κανονικά, αλλά δεν συνυπολογίζονται για τον βαθμό πτυχίου και αναγράφονται στο παράρτημα πτυχίου ως μαθήματα πιστοποίησης διδακτικής επάρκειας.

2.3. Κάθε ένα από τα μαθήματα πιστοποιητικού αντιστοιχεί σε 5 διδακτικές μονάδες ECTS (σύνολο 30 μονάδες ECTS).

2.4.  Για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος δεν απαιτείται ειδική πράξη εγγραφής.

3. Απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ομοταγών Τμημάτων

3.1.  Απόφοιτοι του Τμήματος που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε. εγγράφονται χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εγγραφής μέχρι 31.05. του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από εκείνο στο οποίο προτίθενται να εκκινήσουν τη φοίτησή τους.

3.2.  Στο Πρόγραμμα δεν εγγράφονται φοιτητές άλλων Τμημάτων ή απόφοιτοι μη ομοταγών Τμημάτων.

3.3. Ο αριθμός των αποφοίτων άλλων ομοταγών Τμημάτων που μπορούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε. καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που προσδιορίζει η απόφαση της Συνέλευσης, η εγγραφή των φοιτητών στον κύκλο μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε. γίνεται βάσει του βαθμού Πτυχίου.

Α. Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης

Τύπος μαθήματος

Τίτλος μαθήματος

Τμήμα

Ώρες /

Εβδομ

ΕCTS

Κατ’ επιλογήν

(3 μαθήματα)

Διδακτική Μεθοδολογία

ΦΚΣ

3

5

Εισαγωγή στην παιδαγωγική 

ΦΚΣ

3

5

Φιλοσοφία της παιδείας        

ΦΚΣ

3

5

Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας

ΦΚΣ

3

5

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης    

ΦΚΣ

3

5

Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών

ΦΚΣ

3

5

Ιστορία της εκπαίδευσης

ΦΚΣ

3

5

Αναπτυξιακή Ψυχολογία και μάθηση

ΦΚΣ

3

5

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

ΦΚΣ

3

5

Παιδαγωγική Ψυχολογία

ΦΚΣ

3

5

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

ΦΚΣ

3

5

Το αναλυτικό πρόγραμμα: θεωρία

και έρευνα

ΦΚΣ

3

5

Β. Μαθήματα ειδικής διδακτικής και διδακτική πρακτική άσκηση

Τύπος μαθήματος

Τίτλος μαθήματος

Τμήμα

Ώρες/Εβδομ

ΕCTS

Υποχρεωτικό

Διδακτική Πρακτική άσκηση (ΚΠΒ003)

ΦΚΣ

3

5

 

Κατ’ επιλογήν

(2 μαθήματα)

Διδακτική της νέας ελληνικής

ΦΙΛ 

3

5

Διδακτική των αρχαίων γλωσσών

ΦΙΛ

3

5

Διδακτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας

ΦΙΛ

3

5

Διδάσκοντας το παρελθόν

Ι-Α

3

5

Φιλοσοφία για (παιδιά και) εφήβους

ΦΚΣ

3

5