Συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα

  • Από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτούργησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας υπέγραψαν σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας την 1η Ιουλίου 2004 και την 13η Απριλίου 2005. Η συνεργασία των δύο ιδρυμάτων επικυρώθηκε και από την Υπουργική Απόφαση που ενέκρινε τη λειτουργία του Προγράμματος.
  • Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας λειτουργούν από κοινού Διιδρυματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Οθωμανική Ιστορία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4948/26-04-2018 Κοινή Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Φ.Ε.Κ. 1993/Β/04-06-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/04.08.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  • Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Ιστορίας της Μεσογειακής Ευρώπης του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR) υπέγραψαν τον Ιούλιο του 2017 συμφωνία πλαίσιο για την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Η συμφωνία διευκολύνει τις ανταλλαγές και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ ερευνητών, διδασκόντων και φοιτητών, όχι μόνο στο πεδίο της Ιστορίας, αλλά και σε όλα τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται στα δύο Ιδρύματα.
  • Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Ουάσινκτον στις ΗΠΑ (University of Washington στο Seattle):  Η συμφωνία ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και ρυθμίζει την αμοιβαία μετακίνηση διδασκόντων και διδασκουσών των δύο Πανεπιστημίων και την ένταξή τους στο πρόγραμμα διδασκαλίας του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου υποδοχής. Προβλέπει επίσης τη μετακίνηση φοιτητών και φοιτητριών για έρευνα και σπουδές.
  • Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζεται με το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Σαν Ντιέγκο (Department of History, University of California San Diego). Η συμφωνία ισχύει από το 2010 και είναι σε διαδικασία ανανέωσης. Περιλαμβάνει συνεργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στην έρευνα.
  • Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας  (Universidade de São Paulo, Brasil). Η συμφωνία ισχύει από το 2010. Στοχεύει στην προώθηση της ακαδημαϊκής συνεργασίας για την ανταλλαγή φοιτητών, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και τεχνικού-διοικητικού προσωπικού.