Διδακτορικές Σπουδές

Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ερευνητών στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Ιστορία
  • Αρχαιολογία
  • Ιστορία της Τέχνης

Προϋπόθεση για την εγγραφή στο Τμήμα για να εκπονήσει διδακτορική διατριβή είναι ο υποψήφιος φοιτητής ή η υποψήφια φοιτήτρια να κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από ίδρυμα του εξωτερικού. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να έχουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας.

Ο υποψήφιος φοιτητής ή η υποψήφια φοιτήτρια των διδακτορικών σπουδών χρειάζεται να συνεννοηθεί με ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και μετά να υποβάλει αίτηση προς τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Η αίτηση οφείλει να προσδιορίζει το θέμα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής και να συνοδεύεται:

α) Από μια περιληπτική ανάπτυξη της ερευνητικής πρότασης (της τάξης των 1.000-1.500 λέξεων),

β) Ένα εκτενές βιογραφικό σημείωμα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος, και

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του ΜΔΕ που κατέχει ή, σε περίπτωση που κατέχει τίτλο σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής, επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας (από το ΔΟΑΤΑΠ).

Εφόσον η ΓΣΕΣ εγκρίνει την πρόταση, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ήτρια και τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Κάθε χρόνο ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει έκθεση προόδου στην τριμελή επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά την ΓΣΕΣ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας συνεργάζονται για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

  • Ιστορία
  • Αρχαιολογία
  • Ιστορία της τέχνης

Η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη διέπεται από τους όρους του σχετικού Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες: