Μεταδιδακτορική Έρευνα

Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές και Ερευνήτριες (ΜΔΕ) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού τίτλου οι οποίοι εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα και έχουν επιλέξει το Τμήμα επειδή εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της έρευνάς τους, ανεξάρτητα από τη χρηματοδότησή της. Ο τίτλος του/ης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας (ΜΔΕ) μπορεί να δοθεί μέχρι δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία αναγόρευσης σε διδάκτορα.

Ο/η υποψήφιος/α ΜΔΕ, αφού συνεννοηθεί με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, υποβάλλει στη ΓΣΕΣ αίτηση με αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού σχεδίου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο/η ΜΔΕ παρουσιάζει την έρευνά του/της στο Τμήμα και υποβάλλει γραπτή έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του/της, όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Κάθε ΜΔΕ έχει υποχρέωση να καταθέτει στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη τυχόν δημοσιεύσεις και να αναρτά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου τυχόν ψηφιακά προϊόντα που προέκυψαν από την έρευνά του/της.

Για περισσότερα, βλ.

Κανονισμός Πανεπιστημίου Κρήτης για τη Μεταδιδακτορική Έρευνα

Εν ενεργεία μεταδιδάκτορες

Ολοκληρωμένες μεταδιδακτορικές έρευνες