Οργάνωση

Πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση του τμήματος.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): history-archaeology @ ia.uoc.gr

Φαξ: 0030-28310-77338

Διοίκηση:

Πρόεδρος Τμήματος: Ηλίας Κολοβός – Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 28310 77335, email: kolovos @ uoc.gr

Αντιπρόεδρος  Τμήματος: Δημήτρης Μποσνάκης – Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 28310 77352, email: bosnakis @ uoc.gr

Γραμματέας Τμήματος: Σταυρούλα Κρητικάκη, 28310 77336, kritikaki @ uoc.gr


Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος: 

Βασιλική Κασίμη, ΕΤΕΠ [για προπτυχιακές σπουδές]

Τηλ.: 28310 77337, email: kasimi @ uoc.gr

 

Αναστασία Τζανουδάκη [για μεταπτυχιακές-διδακτορικές σπουδές],

Τηλ.: 28310 77379, email: tzanoudaki @ uoc.gr

Συνέλευση Τμήματος:

Δείτε ΕΔΩ τη Συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Τομείς:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σήμερα περιλαμβάνει τους ακόλουθους 4 τομείς:

Τομέας Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας:

Καλύπτει τη μελέτη της ιστορίας του αρχαίου μεσογειακού κόσμου, με έμφαση στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, της μεσαιωνικής Ευρώπης και του Βυζαντίου, καθώς και του λατινοκρατούμενου ελληνικού χώρου.

Διευθυντής: Κώστας Βλασόπουλος

Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων:

Έχει ως αντικείμενο την ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου, με έμφαση στην ιστορία της ελληνικής κοινωνίας κατά τους τελευταίους αιώνες, και των σχέσεών της με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή.

www.facebook.com/istorianeoteron/

Διευθυντής: Γιάννης Κοκκινάκης

Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης:

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του ελλαδικού και του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, καθώς και εκείνο της Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης.

Διευθύντρια: Χριστίνα Τσιγωνάκη

Τομέας Ανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών:

Έχει ως αντικείμενο την ιστορία της Ασίας, με έμφαση στην τουρκική και αραβική ιστορία, καθώς και της Αφρικής από την εμφάνιση του ισλάμ και εξής.

Διευθυντής: Ηλίας Κολοβός (ως πρόεδρος του Τμήματος)

 

Επιτροπές-Διευθυντές/ντριες:

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Ελευθερία Ζέη, Παναγιώτης Ιωάννου, Δημήτρης Μποσνάκης, Χριστίνα Τσιγωνάκη

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ):

Όπου (α) = Μέλη ΔΕΠ, (β) = Μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ και (γ) = Μέλος διοικητικού προσωπικού

Τακτικά μέλη: (α) Σωκράτης Πετμεζάς (συντονιστής), Κωνσταντίνος Βλασόπουλος, Ηλίας Κολοβός, (β) Αριάδνη Γκαζή και (γ) Αναστασία Τζανουδάκη

Αναπληρωματικά μέλη: (α) Παυλίνα Καραναστάση, Ελευθερία Ζέη, Ευγένιος Ματθιόπουλος, (β) Βασιλική Κασίμη και (γ) Σταυρούλα Κρητικάκη

Διευθυντές/Διευθύντριες Π.Μ.Σ.: Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία: Νένα Γαλανίδου (αναπλ. Δ. Μποσνάκης), Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές: Ελένη Σακελλαρίου (αναπλ. Π. Καραναστάση), Οθωμανική Ιστορία: Ηλίας Κολοβός (αναπλ. Σ. Πετμεζάς), Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Σωκράτης Πετμεζάς (αναπλ. Η. Κολοβός), Ιστορία της Τέχνης: Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος (αναπλ. Π. Ιωάννου)

Ορισμός Σ.Ε. των Π.Μ.Σ. με 2ετή θητεία σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των Π.Μ.Σ. από Οκτώβριο 2021 έως Σεπτέμβριο 2023

ΠΜΣ Ιστορία της Τέχνης: Ευγένιος Ματθιόπουλος, διευθυντής  (αναπλ. Π. Ιωάννου), Σ.Ε.: Ευγ. Ματθιόπουλος, Π. Ιωάννου, Π. Κορνέζου, Δ. Μποσνάκης, Β. Φωσκόλου

ΠΜΣ Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία:  Σωκράτης Πετμεζάς, διευθυντής (αναπλ. Η. Κολοβός), Σ.Ε. : Σ. Πετμεζάς, Η. Κολοβός, Ι. Κοκκινάκης, Ε. Ζέη, Π. Ματάλας

ΠΜΣ Οθωμανική Ιστορία: Ηλίας Κολοβός, διευθυντής (αναπλ. Σ. Πετμεζάς), Σ.Ε.: Η. Κολοβός, Α. Αναστασόπουλος, Σ. Πετμεζάς, Ε. Ζέη, Μ. Σαρηγιάννης

ΠΜΣ Α.Μ.Κ.Ι.Α.: Νένα Γαλανίδου, διευθύντρια (αναπλ. Δ. Μποσνάκης), Σ.Ε. Ν. Γαλανίδου, Δ. Μποσνάκης, Π. Καραναστάση, Κ. Βλασόπουλος, Κ. Παναγοπούλου

ΠΜΣ Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές: Ελένη Σακελλαρίου, διευθύντρια (αναπλ. Π. Καραναστάση), Σ.Ε.: Ε. Σακελλαρίου, Π. Καραναστάση, Δ. Κυρίτσης, Χ. Τσιγωνάκη, Β. Φωσκόλου

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Π.Κ. & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ): Πρόεδρος: Παναγιώτης Ιωάννου
Μέλη: Α. Αναστασόπουλος, Π. Ιωάννου, Ε. Ζέη, Χ. Τσιγωνάκη, Μ. Σαρηγιάννης, Α. Δελής, Γ. Σπυρόπουλος

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή ΠΜΣ “Οθωμανική Ιστορία” (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Π.Κ. & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ): Διευθυντής και Πρόεδρος Σ.Ε: Η. Κολοβός, Αναπληρωτής Διευθυντής: Σ. Πετμεζάς, Πρόεδρος ΕΔΕ: Α. Αναστασόπουλος, Σ.Ε. μέλη: Η. Κολοβός, Α. Αναστασόπουλος, Σ. Πετμεζάς, Ε. Ζέη, Μ. Σαρηγιάννης, Μέλη: Δ. Κυρίτσης, Ι. Σπυρόπουλος

Εκπροσώπηση στη Δ.Α.Σ.Τ.Α.: Άρτεμις Καρναβά

Επιτροπή Ασφάλειας (Καθαριότητας-Χώρων): Νένα Γαλανίδου, Ελευθερία Ζέη, Παναγιώτης Ιωάννου

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων-Erasmus: Άρτεμις Καρναβά

Υπεύθυνη Διαδικτύου και Ιστοσελίδας: Αριάδνη Γκαζή

Εκπρόσωπος Τμήματος στον Βοτανικό Κήπο: Άρτεμις Καρναβά