Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλου ισότιμου ιδρύματος έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις εισαγωγής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εισάγονται σε ποσοστό 12% επί του συνόλου των εισακτέων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, συνοδευόμενη από αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας από 1 έως 15 Νοεμβρίου έκαστου έτους (και με ταχυδρομική αποστολή, με σφραγίδα ταχυδρομείου). 

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι/ες είναι τα εξής:

Βυζαντινή ή Αρχαία Ιστορία (εναλλαγή ανά έτος διεξαγωγής εξετάσεων)* | Νεότερη Ιστορία και Ιστορία του Ελληνικού Κράτους | Κλασική Αρχαιολογία

* Για το ακαδημαϊκό έτος 2024/25 οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν στο μάθημα της Βυζαντινής Ιστορίας.

Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.: Φ.2/121871/Β3/3-11-2005 “Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.: Φ.2/125186/Β3/22-11-2006, Φ.2/63260/Β3/15-6-2007, Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 και 92983/Ζ1/11-06-2015 (ΦΕΚ 1329 τ. Β’/02-07-2015) υπουργικές αποφάσεις και το νόμο υπ’ αριθμ. 4485, άρθρο 74 παρ. 3 (ΦΕΚ 114/4-8-2017).

Νομοθεσία:

1) Νόμος υπ’ αριθμ. 4485, άρθρο 74 παρ. 3 (ΦΕΚ 114/4-8-2017) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”.

2) Υπουργική Απόφαση με αριθμό 92983/Ζ1/11-06-2015 (ΦΕΚ 1329 τ. Β’/02-07-2015) ‘Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β’) “Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.

3) Υπουργική Απόφαση Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β’) “Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.

α) Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης. 

Αίτηση Γενικής Χρήσεως(doc)

Αίτηση Γενικής Χρήσεως(pdf)

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του εκάστοτε τίτλου σπουδών. 

γ) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.