Οργάνωση Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης/Τμήμα Ι&Α ενημερώνει τους/τις προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ι&Α ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα απλά ή ειδικά προσωπικά δεδομένα τους με σκοπό να προωθούνται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση τα άρθρα 6 παρ. 1 περίπτωση (γ) ή (ε) και για τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα) 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού Κανονισμού 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών σας και στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο αρχείο του Τμήματος όπου θα παραμείνουν για πάντα για λόγους εγκυρότητας των εγγράφων που σας έχουμε εκδώσει, όπως π.χ. πτυχίο. Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι τα μέλη που συντελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εκπαίδευσή σας ή τμήματα και υπηρεσίες που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις παροχές που απορρέουν από τη φοιτητική σας ιδιότητα. Επίσης, για λόγους στατιστικούς, είναι δυνατό να διαβιβαστεί μέρος των προσωπικών σας δεδομένων, όπως π.χ. η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, για να λάβετε μέρος σε μελέτες η στατιστικές που αφορούν αποκλειστικά στις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και για κανέναν άλλο σκοπό.

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.). Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο ή την Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Ι&Α του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: history-archaeology@ia.uoc.gr.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: dpo@uoc.gr.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.uoc.gr/university/gdpr.html 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας καλύπτει εννιά γνωστικά αντικείμενα: 

1) Προϊστορική Αρχαιολογία, 2) Κλασική Αρχαιολογία, 3) Βυζαντινή Αρχαιολογία, 4) Ιστορία Τέχνης της Δύσης, 5) Αρχαία Ιστορία, 6) Βυζαντινή Ιστορία, 7) Ιστορία Μέσων Χρόνων, 8) Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων, 9) Τουρκολογία. Συμπληρώνεται με μαθήματα που προσφέρουν το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει μεγάλα περιθώρια στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο, αλλά είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ποια συγκεκριμένα μαθήματα θα παρακολουθήσουν και σε ποιο εξάμηνο σπουδών. Επιπλέον, έχουν μεγάλο περιθώριο ελεύθερων επιλογών μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρουν όλα τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες του Τμήματος αλλάζουν κάθε εξάμηνο σπουδών τα θέματα που διδάσκουν, έτσι ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν μεγάλο εύρος επιλογών στα τέσσερα χρόνια των σπουδών τους.

Είναι πάντως καλό οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες να επιλέγουν κατά προτεραιότητα τα μαθήματα που από τον τίτλο τους προκύπτει ότι αποτελούν εισαγωγή στο διδασκόμενο αντικείμενο, καθώς και τα μαθήματα αρχαίας ελληνικής και λατινικής φιλολογίας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε παραδόσεις και σεμινάρια. Οι παραδόσεις αφορούν επισκοπήσεις γενικότερων ή ειδικότερων θεματικών, ενώ στα σεμινάρια οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμβαθύνουν περαιτέρω σε συγκεκριμένα θέματα. Τα σεμινάρια έχουν ανώτατο όριο συμμετεχόντων τους 25 φοιτητές και φοιτήτριες, που πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών· οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες έχουν το δικαίωμα να θέσουν επιπλέον όρους για την αποδοχή φοιτητών και φοιτητριών στα σεμινάριά τους. Η παρουσία τους στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική.

Στις παραδόσεις η επίδοση των φοιτητών και των φοιτητριών κρίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή με όποιον άλλο τρόπο ανακοινώσει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα στην αρχή του εξαμήνου. Στα σεμινάρια οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να συντάξουν μία ή περισσότερες γραπτές εργασίες και αξιολογούνται με βάση αυτές τις εργασίες καθώς επίσης και με βάση τις προφορικές παρουσιάσεις τους και την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις σπουδών: Α. Ιστορία και Β. Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να ενταχθούν σε μία από αυτές κατά το δεύτερο έτος σπουδών τους και στη συνέχεια να διαμορφώσουν αναλόγως το ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους. Όλα τα μαθήματα που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία κατά το πρώτο έτος σπουδών τους εντάσσονται στη συνέχεια στο πρόγραμμα της κατεύθυνσης σπουδών την οποία επιλέγουν.
Για να πάρουν πτυχίο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της κατεύθυνσης σπουδών Α χρειάζονται να περάσουν 36 παραδόσεις και 6 σεμινάρια ή 38 παραδόσεις και 5 σεμινάρια ή 40 παραδόσεις και 4 σεμινάρια. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της κατεύθυνσης σπουδών Β χρειάζονται 36 παραδόσεις και 6 σεμινάρια.

Σε κάθε παράδοση που προσφέρει το Τμήμα αναλογούν 5 μονάδες ECTS και σε κάθε σεμινάριο αναλογούν 10 μονάδες ECTS. Για να πάρουν πτυχίο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες χρειάζεται να περάσουν παραδόσεις και σεμινάρια 240 μονάδων ECTS (δηλ. 36 παραδόσεις και 6 σεμινάρια ή 38 παραδόσεις και 5 σεμινάρια ή 40 παραδόσεις και 4 σεμινάρια, κατά τα παραπάνω). Οι μονάδες ECTS αναφέρονται σε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα υπολογισμού του φόρτου εργασίας των φοιτητών και φοιτητριών ανά μάθημα. Ο φόρτος εργασίας αφορά τις ώρες που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δαπανούν προκειμένου να παρακολουθήσουν, να μελετήσουν και να εξεταστούν σε ένα μάθημα στο οποίο έχουν εγγραφεί.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς εβδομάδες κατά τις οποίες διδάσκονται οι παραδόσεις και τα σεμινάρια. Κάθε μάθημα διδάσκεται επί τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου διαρκούν από το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και του εαρινού εξαμήνου από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος Μαΐου.

Μετά τις δεκατρείς εβδομάδες διδασκαλίας ακολουθούν εξεταστικές περίοδοι, που διεξάγονται τον Ιανουάριο για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και τον Ιούνιο για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες απέτυχαν ή δεν προσήλθαν στις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου και του Ιουνίου μπορούν να εξεταστούν κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που βρίσκονται στο πέμπτο ή σε μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους μπορούν επίσης να εξεταστούν επαναληπτικά και στην περίοδο του Ιανουαρίου σε μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους τα οποία είχαν επιλέξει στις δηλώσεις μαθημάτων τους (γ΄ εξεταστική).

Η επίδοση των φοιτητών και των φοιτητριών στα μαθήματα βαθμολογείται από το 1 ως το 10. Για να περάσει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια ένα μάθημα χρειάζεται να έχει τουλάχιστον βαθμό 5.

Για να πάρουν το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους σε ένα από τα Προγράμματα Σπουδών (Α. Ιστορίας ή Β. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης), σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Οδηγός Σπουδών του έτους εισαγωγής τους στο Τμήμα.

Το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ επιτρέπει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος να μετακινηθούν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε αντίστοιχο πανεπιστημιακό Τμήμα του εξωτερικού με το οποίο το Τμήμα έχει υπογράψει σχετική συμφωνία.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μετακινούνται στο εξωτερικό οφείλουν να επιλέγουν μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε φόρτο εργασίας 30 μονάδων ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ολοκληρώνουν με επιτυχία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατοχυρώνονται ως μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους με τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε υπεύθυνου καθηγητή ή της εκάστοτε υπεύθυνης καθηγήτριας για το πρόγραμμα Erasmus+.

Η παρακολούθηση μαθημάτων ξένων γλωσσών, που προσφέρει η Φιλοσοφική Σχολή, είναι προαιρετική για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Είναι πάντως καλό να αξιοποιήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αυτή τη δυνατότητα, ώστε να μάθουν ή να βελτιώσουν μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Οι ξένες γλώσσες τούς είναι απαραίτητες για να μελετήσουν ξενόγλωσση βιβλιογραφία, που πολλές φορές απαιτείται στις παραδόσεις και τα σεμινάρια. Ο βαθμός στην ξένη γλώσσα δεν προσμετράται στο βαθμό του πτυχίου, αλλά αναφέρεται στο αναλυτικό Παράρτημα Διπλώματος, που συνοδεύει το πτυχίο.

Τα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής που προσφέρει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν πρακτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στο να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνώσεις και δεξιότητες στα πεδία της αποδοτικής χρήσης των υπολογιστών και των εφαρμογών πληροφορικής. Τα μαθήματα συνίστανται σε διδασκαλία θεωρητικού μέρους και πρακτική εργαστηρίου μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης σειράς πρακτικών ασκήσεων. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων πληροφορικής είναι προαιρετική. Ωστόσο συνιστάται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, προκειμένου να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με τη χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας που είναι απαραίτητη στις παραδόσεις και τα σεμινάρια. Τα μαθήματα αυτά βαθμολογούνται με τον χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς». Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Επίσης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων μαθημάτων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να λάβουν «Βεβαίωση παρακολούθησης προπτυχιακών μαθημάτων τα οποία εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» βάσει του Π.Δ. 44/2005, άρθρο μόνο, παρ. 4 (ΦΕΚ 63/2005/Α) και της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος της 21/3/2018.