Διαπίστωση για μη κατάθεση υποψηφιοτήτων φοιτητών 1ου, 2ου & 3ου κύκλου σπουδών Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας για πλήρωση θέσης εκπροσώπου τους στη Συνέλευση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε εδώ τη διαπιστωτική πράξη για τη μη κατάθεση υποψηφιοτήτων φοιτητών 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του αναπληρωτή τους για την πλήρωση της θέσης του εκπροσώπου τους στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης – ν. 4957/2022 (Α΄141).