Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για ανάδειξη μελών Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) Πανεπιστημίου Κρήτης – Ν. 4589/2019 – Φ.Ε.Κ. 13 Α΄

Γνωστοποιείται η υπ΄αριθμόν 1232/06.02.2020 Γενικού Πρωτοκόλλου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων…

Θέσεις Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας για επικείμενες αλλαγές στην ανώτατη Παιδεία, Απόφαση Συνέλευσης 18/12/19

Δείτε εδώ τις θέσεις του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τις επικείμενες αλλαγές στην ανώτατη Παιδεία, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος της 18ης Δεκεμβρίου 2019.