Καταργημένες Κατευθύνσεις Σπουδών​

Η κατεύθυνση Α1 δίνει έμφαση στην ιστορία του αρχαίου μεσογειακού κόσμου, της μεσαιωνικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καθώς και της περιόδου της λατινικής κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο. Χάρη στα μαθήματα επιλογής, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της κατεύθυνσης Α1 έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους και σε συναφή γνωστικά πεδία που τους/τις ενδιαφέρουν.
Η δυνατότητα εγγραφής στην κατεύθυνση σπουδών Α1 έπαυσε να υπάρχει για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισήχθησαν στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εξής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1
Μάθημα
Αριθμός μαθημάτων
Αρχαία Ιστορία
5
Ιστορία Μέσων Χρόνων-Βυζάντιο
3
Ιστορία Μέσων Χρόνων-Δυτική Ευρώπη
3
Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων
3
Οθωμανική, Αραβική ή Αφρικανική Ιστορία
2
Οποιαδήποτε Ιστορία
4
Επιλογές από μαθήματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης
4
Αρχαία Ελληνικά
2 [1]
Λατινικά
2
Φιλολογία (λατινική, αρχαία ελληνική ή βυζαντινή φιλολογία)
1
Ελεύθερες επιλογές [2]
6
Παραδόσεις από τον Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
1
Σεμινάρια [3]
6
Σύνολο
42
[1] Υποχρεωτικά μία Θεματογραφία.
[2] Από τις παραδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής και τις παραδόσεις Κοινωνιολογίας από το Τμήμα Κοινωνιολογίας. Δεν επιτρέπεται πάνω από δύο (2) μαθήματα να είναι παιδαγωγικά ή διδακτική άσκηση (μόνο από τη Φιλοσοφική Σχολή). Σεμινάρια είναι δυνατό να επιλεγούν αντί για παραδόσεις μετά από έγκριση του συμβούλου σπουδών.
[3] Ένα Αρχαίας Ιστορίας, ένα Ιστορίας Μέσων Χρόνων-Βυζάντιο, ένα Ιστορίας Μέσων Χρόνων-Δυτική Ευρώπη, ένα οποιασδήποτε Ιστορίας και δύο ελεύθερα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Από τα έξι σεμινάρια, το ένα θα περιλαμβάνει επιτόπια άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο υποχρεωτικής επιτόπιας άσκησης στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο επιτόπια άσκηση εσωτερικού και σε μία εξωτερικού.
Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Α2 δίνει έμφαση στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Χάρη στα μαθήματα επιλογής, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της κατεύθυνσης  Α2 έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους και σε συναφή γνωστικά πεδία που τους/τις ενδιαφέρουν.
Η δυνατότητα εγγραφής στην κατεύθυνση σπουδών Α2 έπαυσε να υπάρχει για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισήχθησαν στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εξής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α2
Μάθημα
Αριθμός μαθημάτων
Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων
9 [1]
Αρχαία, Βυζαντινή ή Μεσαιωνική Ιστορία
4 [2]
Οθωμανική, Αραβική ή Αφρικανική Ιστορία
3
Ιστορία της Τέχνης της Δύσης
3
Αρχαιολογία (προϊστορική, κλασική, βυζαντινή)
2
Ελεύθερες επιλογές Ιστορίας και Αρχαιολογίας
3
Ελεύθερες επιλογές από ΦΚΣ και Σχολή Κοιν. Επιστημών
5 [3]
Επιλογές από Τμήμα Φιλολογίας
4 [4]
Μαθήματα Παιδαγωγικών ή Παιδαγωγική Άσκηση
3 [5]
Σεμινάρια
6 [6]
Σύνολο μαθημάτων
42
[1] Είναι δυνατόν η μία παράδοση να καλυφθεί από επιτόπια άσκηση σε τοπικά αρχεία, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε Μουσεία και άλλα πολιτιστικά κέντρα, ή σε ερευνητικά προγράμματα, υπό την εποπτεία ενός διδάσκοντος ή μίας διδάσκουσας του Τομέα. Πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου των τριών (3) τελευταίων ετών.
[2] Κατά προτίμηση από μία τουλάχιστον παράδοση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει ο Τομέας ΑΜΙ, δηλαδή στην Αρχαία Ιστορία, τη Βυζαντινή Ιστορία και την Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης.
[3] Οι φοιτητές δεν μπορούν να πάρουν μαθήματα Ιστορίας ή Αρχαιολογίας από τα Τμήματα αυτά.
[4] Από τις επιλογές του Τμήματος Φιλολογίας οι δύο είναι υποχρεωτικά παραδόσεις ΝΕΦ.
[5] Κατά την κρίση των ίδιων των φοιτητών και των φοιτητριών, τα παιδαγωγικά μαθήματα μπορούν να αντικατασταθούν από ελεύθερες επιλογές μαθημάτων (παραδόσεων) από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή από τη Φιλοσοφική Σχολή.
[6] Από τα σεμινάρια, τρία πρέπει να είναι στη Νεότερη/Σύγχρονη Ιστορία, ένα Αρχαίας ή Μεσαιωνικής Ιστορίας (Βυζάντιο ή Δυτική Ευρώπη), ένα κατ’ επιλογήν από τη Νεότερη/Σύγχρονη Ιστορία, Τουρκολογία ή Ιστορία Τέχνης της Δύσης και ένα ελεύθερης επιλογής από τα προσφερόμενα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στις κατευθύνσεις σπουδών Α1 και Α2 έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, να μετακινηθούν από την κατεύθυνση Α1 ή Α2 στην κατεύθυνση σπουδών Α.

Ειδικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της κατεύθυνσης Α2 που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατεύθυνση σπουδών Α, η υποχρέωση των δύο μαθημάτων αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, του ενός μαθήματος λατινικής φιλολογίας και του ενός μαθήματος αρχαίας ελληνικής ή λατινικής ή βυζαντινής ή νέας ελληνικής φιλολογίας, που προβλέπει η κατεύθυνση σπουδών Α, αντικαθίσταται με τέσσερις ελεύθερες επιλογές από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της κατεύθυνσης Α1 που μετακινούνται στην κατεύθυνση σπουδών Α, η υποχρέωση για μαθήματα αρχαίων ελληνικών και λατινικών εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Α.

Η δυνατότητα μετακίνησης στην κατεύθυνση σπουδών Α ισχύει για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των κατευθύνσεων Α1 και Α2 που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και μετά.