Κατευθύνσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο κατευθύνσεις προπτυχιακών σπουδών: η κατεύθυνση Α (Ιστορίας) και η κατεύθυνση Β (Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης). Οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες δηλώνουν κατεύθυνση σπουδών στο δεύτερο έτος σπουδών τους.

Κατεύθυνση σπουδών Α (Ιστορίας)

Η κατεύθυνση σπουδών Α εισάγει και ασκεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο αντικείμενο της ιστορικής επιστήμης. Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με τις ιστορικές πηγές και τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας και να αποκτήσουν ένα στέρεο γνωστικό υπόβαθρο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που χρονολογικά εκτείνονται από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Συγχρόνως, τους/τις προετοιμάζει για επαγγελματική σταδιοδρομία στην εκπαίδευση ή αλλού. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες και κυρίως οι σύμβουλοι σπουδών του Τμήματος είναι στη διάθεσή τους για να τους/τις βοηθήσουν στις επιλογές τους. Στην κατεύθυνση σπουδών Α μπορούν να εγγραφούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εξής.

Μάθημα

Αριθμός μαθημάτων

Αρχαία Ιστορία

2

Βυζαντινή Ιστορία

2

Ιστορία Μέσων Χρόνων

2

Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων

2

Τουρκολογία

2

Προϊστορική Αρχαιολογία

1

Κλασική Αρχαιολογία

1

Βυζαντινή Αρχαιολογία

1

Ιστορία Τέχνης της Δύσης

1

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

2

Λατινική Φιλολογία

1

Αρχαία Ελληνική ή Λατινική ή Βυζαντινή ή Νέα Ελληνική Φιλολογία

1

Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) Ιστορίας

6

Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

3

Ελεύθερη επιλογή (παράδοση) από το Τμήμα Φιλολογίας

1

Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής

3

Ελεύθερες επιλογές από το Τμήμα Φιλολογίας ή το Τμήμα Φ.Κ.Σ. (περιλαμβανομένων παιδαγωγικών)[1]

5

Σεμινάρια Ιστορίας[2]

6

ΣΥΝΟΛΟ

42

[1] Ή, μετά από έγκριση των συμβούλων σπουδών, μαθήματα από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

[2] Επιτρέπεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αντικαταστήσουν 1 σεμινάριο ιστορίας με 2 παραδόσεις ιστορίας ή 2 σεμινάρια ιστορίας με 4 παραδόσεις ιστορίας. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός μαθημάτων για το πτυχίο διαμορφώνεται σε 38 παραδόσεις και 5 σεμινάρια ή σε 40 παραδόσεις και 4 σεμινάρια.

Δεν επιτρέπονται πάνω από 2 σεμινάρια στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που παίρνουν 6 σεμινάρια επιτρέπεται τα σεμινάρια στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο να είναι μέχρι 3 αντί για 2.

Το πολύ ένα σεμινάριο (ή 2 παραδόσεις) μπορεί να είναι από την κατεύθυνση Β.

Κατεύθυνση σπουδών Β (Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης)

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης σπουδών Β έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τη μελέτη και την έρευνα των υλικών καταλοίπων περασμένων πολιτισμών από την προϊστορία μέχρι τον μεσαίωνα, καθώς επίσης και με την ιστορία της τέχνης, αρχαίας και σύγχρονης. Παράλληλα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προετοιμάζονται για επαγγελματική σταδιοδρομία στην εκπαίδευση, την αρχαιολογική υπηρεσία ή σε δημόσια και ιδιωτικά μουσεία. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες και κυρίως οι σύμβουλοι σπουδών είναι στη διάθεση των φοιτητών και των φοιτητριών για να τους/τις βοηθήσουν στις επιλογές τους.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα που προσφέρει, ο Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης διενεργεί ανασκαφές, έρευνες επιφάνειας και αποτυπώσεις μνημείων. Έτσι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται στην έρευνα πεδίου αλλά και προάγεται η αρχαιολογική έρευνα.

Μάθημα

Αριθμός μαθημάτων

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία

1

Αρχαία Ελληνική ή/και Βυζαντινή Φιλολογία (υποχρεωτικά μία Αρχαία Ελληνική Φιλολογία)

3

Λατινική Φιλολογία

1

Αρχαία Ιστορία

2

Βυζαντινή Ιστορία ή Ιστορία Μέσων Χρόνων

2

Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ή Τουρκολογία

2

Ιστορία (οποιαδήποτε ιστορία)

1

Προϊστορική Αρχαιολογία

4

Κλασική Αρχαιολογία

4

Βυζαντινή Αρχαιολογία

4

Ιστορία της Τέχνης της Δύσης

5

Συμμετοχή σε ανασκαφική ή άλλη έρευνα πεδίου που διεξάγεται από τον Τομέα [1]

1

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (παραδόσεις ή σεμινάρια του Τμήματος ή των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδαγωγικών και της παιδαγωγικής άσκησης στο ΦΚΣ)

6

Σεμινάρια: Ένα Προϊστορικής Αρχαιολογίας, ένα Κλασικής Αρχαιολογίας, ένα Βυζαντινής Αρχαιολογίας, ένα Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης, ένα οποιασδήποτε Αρχαιολογίας (Προϊστορική, Κλασική, Βυζαντινή) ή Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης και ένα σεμινάριο οποιασδήποτε Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης ή Ιστορίας

6

Σύνολο

42

[1] Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να συμμετάσχουν (τουλάχιστον για 15 ημέρες και κατά προτίμηση μετά το 4ο εξάμηνο σπουδών) σε ανασκαφική ή άλλη αρχαιολογική έρευνα που διεξάγεται από τον Τομέα και υπό την επίβλεψη ενός ή μιας από τους διδάσκοντες ή τις διδάσκουσες.