Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

Παρουσίαση του Προγράμματος

Το ΠΜΣ λειτουργεί με επιτυχία από το 1993 και πολλοί απόφοιτοί του, και αργότερα διδάκτορες του Τμήματος, απασχολούνται σήμερα ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές και στελέχη Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των αποφοίτων μας, οι εκδοθείσες εκδοχές των  μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών τους, έχει γίνει αντικείμενο ευνοϊκής υποδοχής από τους ομοτέχνους τους. Το ΠΜΣ, όπως και το Τμήμα μας συνολικότερα, αποτέλεσε από την ίδρυσή του πυρήνα διαμόρφωσης καλών πρακτικών που στην συνέχεια υιοθετήθηκαν και από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που οργανώνεται κάθε καλοκαίρι, από τον Iούλιο 1995, είναι η παλαιότερη τέτοια πρωτοβουλία στην χώρα και έχει υποδεχθεί το σύνολο σχεδόν των νέων Ελλήνων ιστορικών.

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία διδάσκει την Ιστορία πρώτιστα ως κοινωνική επιστήμη ιδιοσύστατη αλλά στενά συνδεδεμένη, μεθοδολογικά και αξιακά, με τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες. Κομμάτι ενός εξωστρεφούς διεθνούς δικτύου επιστημονικής έρευνας επιδιώκει να αποτελέσει κόμβο παραγωγής ερευνητών και επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, ανοικτών σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις και φορέων κριτικής σκέψης και ορθολογισμού.

Στο ΠΜΣ διδάσκουν τακτικά οι καθηγητές του Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων, και κατά περιόδους προσκεκλημένοι διδάσκοντες από άλλα Τμήματα του ΠΚ ή άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών Ιδρυμάτων, όπως το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ και ο Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ.     

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα Δημόσιο ΑΕΙ και η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία δεν προβλέπει βεβαίως δίδακτρα.  Γίνεται αντίθετα προσπάθεια να εξασφαλιστούν υποτροφίες από Δημόσιους και μη πόρους και από την συνεργασία με Ερευνητικά ιδρύματα εκτός του ΠΚ, όπως το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει κάθε χρόνο βραβεία που απευθύνονται στους αριστεύσαντες φοιτητές του.

Κανονισμός λειτουργίας – Οργάνωση σπουδών

Στόχοι και περιεχόμενο του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για την ευρωπαϊκή και νεοελληνική κοινωνία του 19ου και του 20ού αιώνα, να τους εξοικειώσει με τα προβλήματα και τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας καθώς και με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της ιστοριογραφίας. Φιλοδοξεί να τους προετοιμάσει για την ενδεχόμενη εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη σύγχρονη ιστορία.

Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής

Δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ έχουν όλοι οι απόφοιτοι τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής, αρκεί να επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη του κάθε εξαμήνου μαθημάτων.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται από Επιτροπή διδασκόντων περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση, εξέταση ξένης(-ων) γλώσσας και προφορική συνέντευξη. Ο υποψήφιος/-α οφείλει ακόμα να καταθέσει σύντομη γραπτή ερευνητική πρόταση που βαθμολογείται. Ο βαθμός του πτυχίου συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία. Η βαθμολογία σε κάθε εξέταση γίνεται σε κλίμακα με άριστα το 10.

Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη βαθμολογούνται με συντελεστή στάθμισης 2, ενώ η ερευνητική πρόταση με συντελεστή 0,5. Συνεπώς η μέγιστη βαθμολόγηση είναι 85 μονάδες και η επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις απαιτεί βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 60.    

Είδος εξέτασης

Συντελεστής στάθμισης

μέγιστος βαθμός

Γραπτή εξέταση

2

20

Προφορική εξέταση

2

20

Βαθμός πτυχίου

1

10

Ξένη γλώσσα(-ες)

1

10

Γραπτή ερευνητική πρόταση

0.5

5

Προφορική συνέντευξη

2

20

Στις εξετάσεις δεν βαθμολογούνται μόνον οι γνώσεις του υποψηφίου αλλά η ικανότητά του να συγκροτήσει μια γραπτή ερευνητική πρόταση, να απαντά στις ερωτήσεις με επάρκεια και πρωτοτυπία και να επιχειρηματολογεί με μέθοδο και συνοχή. Η εξεταστέα ύλη συνεπώς είναι οδηγός προς μελέτη και όχι ύλη προς αποστήθιση.

Η γραπτή ερευνητική πρόταση που θα κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δεν δεσμεύει τον φοιτητή στην συνέχεια των σπουδών του. Πρέπει ο υποψήφιος να εντοπίσει ένα ερευνητικό ερώτημα το οποίο επιθυμεί να ερευνήσει, να εκθέσει την κατάσταση της μέχρι τότε έρευνας και τα τυχόν κενά της, με παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας, να εκθέσει τις πηγές που θα χρησιμοποιήσει και τις όποιες μεθοδολογικές του επιλογές. Η εξέταση συνιστάται στον  έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να διαμορφώσει μια συνεκτική πρόταση που θα δείχνει ότι έχει την εποπτεία ενός οσονδήποτε μικρού ερευνητικού χώρου και των πηγών που τον υπηρετούν.

Ο φοιτητής εξετάζεται και ως προς τις γνώσεις του σε ξένες γλώσσες. Η γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να εξεταστεί και σε δεύτερη ξένη γλώσσα. Η κατοχή πτυχίων γλωσσομάθειας δεν απαλλάσσει τους υποψηφίους από την εξέταση, η οποία συνίσταται στη μετάφραση 1-2 σελίδων από ένα επιστημονικό κείμενο με τρόπο που να καταδεικνύει ότι ο υποψήφιος αντιλαμβάνεται το επιχείρημα του κειμένου και το αποδίδει συνεκτικά. 

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

Η κανονική φοίτηση στο ΠΜΣ στη ΣΕΕΙ διαρκεί τέσσερα εξάμηνα, και δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του διπλασίου χρόνου (οκτώ εξάμηνα). Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αιτιολογημένα αναστολή σπουδών για δύο συνολικά εξάμηνα. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, το διάστημα αυτό δεν συνυπολογίζεται. Εξάλλου, όσοι φοιτητές εργάζονται έχουν το δικαίωμα αιτιολογημένα (και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό) να ζητήσουν την εγγραφή τους ως φοιτητές μερικής φοίτησης και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διπλάσιο χρόνο από τον κανονικά προβλεπόμενο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος οφείλουν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:

  • να παρακολουθήσουν επιτυχώς πέντε εξαμηνιαία μεταπτυχιακά σεμινάρια. Οι ειδικές υποχρεώσεις σε κάθε σεμινάριο καθορίζονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα, και, συνήθως, περιλαμβάνουν τη σύνταξη και παρουσίαση μιας ή περισσότερων εργασιών. Ένα από τα πέντε σεμινάρια μπορεί να επιλεγεί εκτός αυτών που προσφέρονται από το ΠΜΣ.
  • να ολοκληρώσουν επιτυχώς τρεις εξαμηνιαίες επιτόπιες ασκήσεις σε Βιβλιοθήκες, Φορείς Αρχειακών Συλλογών ή άλλα πολιτιστικά και επιστημονικά ιδρύματα. Η πρακτική άσκηση γίνεται υπό την εποπτεία διδάσκοντος του ΠΜΣ και σε συνεργασία με τη διεύθυνση των φορέων υποδοχής.
  • να παρακολουθούν τακτικά το εργαστήριο «Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης», στο πλαίσιο του οποίου προσδιορίζουν το θέμα και εντοπίζουν/συγκεντρώνουν την απαραίτητη αρχειακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση για τη μελλοντική διπλωματική εργασία τους.
  • να συντάξουν και να υποστηρίξουν δημόσια ενώπιον τριμελούς επιτροπής τελική μεταπτυχιακή εργασία, το θέμα της οποίας επιλέγουν σε συνεννόηση και συνεργασία με ένα επιβλέποντα καθηγητή.

Το σύνολο των μονάδων ECTS που συγκεντρώνουν οι φοιτητές στη διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων των σπουδών τους είναι 120 μονάδες (30 ανά εξάμηνο).

 

υποχρέωση

αριθμός

Μονάδες ECTS

σεμινάρια

5

12

επιτόπιες ασκήσεις

3

6

εργαστήριο

1

12

τελική  εργασία

1

30

Οι φοιτητές προβλέπεται να ολοκληρώσουν από δύο μεταπτυχιακά σεμινάρια και μια επιτόπια άσκηση σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών. Κατά το τρίτο εξάμηνο αναμένεται να ολοκληρώσουν το πέμπτο μεταπτυχιακό σεμινάριο και την τρίτη επιτόπια άσκηση και να επιλέξουν, στα πλαίσια του Εργαστηρίου «Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης» το θέμα της τελικής τους εργασίας την οποία προβλέπεται να συντάξουν κατά το τέταρτο εξάμηνο.

Επιπλέον, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΜΣ να είναι ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να συμμετέχουν ενεργά στις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και ευρύτερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/-ρια ορίζεται ένας καθηγητής σύμβουλος, ο οποίος τον συμβουλεύει και τον συνδράμει κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/-ρια οφείλει, με τη βοήθεια ενός από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ, να επιλέξει το θέμα τελικής διπλωματικής εργασίας. Η εργασία είναι δυνατόν, υπό όρους, να συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι να καταδείξει το βαθμό εξοικείωσης του υποψηφίου με την ιστοριογραφία και τις μεθόδους έρευνας και το θέμα της επιλέγεται κατά τρόπο που να επιτρέπει τη διαπραγμάτευσή του μέσα σε ένα ή δύο εξάμηνα. Η έκταση της εργασίας ορίζεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής, ενώπιον της οποίας ο φοιτητής υποστηρίζει δημόσια την εργασία του.