Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας δεν θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έως το έτος 2020.

 

Παλαιότερα κείμενα-αρχεία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (έως και Μάιο 2018)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φορείς και υπηρεσίες επαγγελματικού ενδιαφέροντος σχετικού με τα επιστημονικά πεδία που το Τμήμα καλύπτει. Η πρακτική άσκηση συνιστά προαιρετικό μάθημα, επιπλέον εκείνων που απαιτούνται για το πτυχίο, και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος που συνοδεύει το πτυχίο.

Η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στην πρακτική άσκηση δεν βαθμολογείται. Αξιολογείται όμως και κρίνεται «επιτυχής» ή «μη επιτυχής».

Αρμόδιος καθηγητής / αρμόδια καθηγήτρια για την πρακτική άσκηση και ώρες συνεργασίας:

 Δημήτρης Μποσνάκης

Τρίτη 15:00-16:00, Πέμπτη 17:30-18:30, γραφ. 36

Προκηρύξεις και άλλες ανακοινώσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση

Έντυπα πρακτικής άσκησης