Διδάσκοντες

Τομέας Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας (Κατεύθυνση Σπουδών Α1 ή Α)

Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων (Κατεύθυνση Σπουδών Α2 ή Α)

Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (Κατεύθυνση Σπουδών Α)

Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης (Κατεύθυνση Σπουδών Β)

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο πλαίσιο του Greek Diaspora Fellowship Program