Αγλαΐα Κάσδαγλη

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.A.) στην Κοινωνική Ιστορία του Μεσαίωνα στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ (Αγγλία), και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στο ίδιο Πανεπιστήμιο, με θέμα διατριβής τη μελέτη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στη Νάξο κατά τον 17ο αιώνα μέσα από τα νοταριακά έγγραφα.

Έχει κάνει αρχειακές έρευνες σε ελληνικά αρχεία, καθώς και στη Βενετία, στη Ρώμη, στη Βρετανική Βιβλιοθήκη και στη συλλογή χειρογράφων της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του Αμπερντίν, όπου ταξινόμησε και καταλογογράφησε το αρχείο του φιλέλληνα Τόμας Γκόρντον.

Δίδαξε και εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν (Σκωτία). Από το 1994 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 δίδαξε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώτα ως ειδική επιστήμων και στη συνέχεια ως λέκτορας, επίκουρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια και τέλος καθηγήτρια της Ιστορίας Μέσων Χρόνων.

Ο γενικός προβληματισμός της εστίαζε στα δικαιοπρακτικά («νοταριακά») συμβόλαια, με πρωταρχικό στόχο να μελετήσει συγκριτικά και σε βάθος τη μεταβίβαση της περιουσίας μεταξύ των γενεών και τη δομή της οικογένειας στον ελληνικό χώρο κατά την πρώιμη νεότερη εποχή. Αυτό το ενδιαφέρον πήρε πιλοτικά συγκεκριμένη μορφή με ένα ερευνητικό πρόγραμμα: ως μέλος της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο, διεύθυνε το συγκεκριμένο πρόγραμμα επί χρόνια, αρχικά με συγχρηματοδότηση του ιδρύματος Φ. Κωστοπούλου. Στόχος ήταν η συγκέντρωση των δημοσιευμένων γαμηλίων συμβολαίων 1500 -1830, και η κατάρτιση και τροφοδοσία της αναγκαίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων. Με τη συμμετοχή φοιτητών που έκαναν επί τόπου έρευνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και σε βιβλιοθήκες της Κρήτης, συγκεντρώθηκαν περί τα 1.500 γαμήλια συμβόλαια από σαράντα περίπου διαφορετικές περιοχές.

Τέλος, ασχολείται με μεταφράσεις ιστορικών μελετών, ενώ στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται οι συγκριτικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας τόσο στη μεσαιωνική Ευρώπη όσο και στον ελληνικό χώρο κατά τη μεσαιωνική και νεότερη εποχή. Ειδικότερο ενδιαφέρον για την αγροτική ιστορία, τα κληρονομικά συστήματα και την ιστορία της οικογένειας.

Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

1999. Land and Marriage Settlements in the Aegean: A Case-Study of Seventeent-Century Νaxos / Συμβάσεις γάμου και συμβάσεις γης στο Αιγαίο. Το παράδειγμα της Νάξου κατά τον 17ο αιώνα, έκδοση του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και της Βικελαίας Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, Βενετία, 467 σελ.

2018. Οι Βρετανοί μαρξιστές ιστορικοί. Άγνωστες ιστορίες, 1950-1956, Αθήνα, σελ. 102

Άρθρα (επιλογή)

2000. Γαμήλιες παροχές στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και αλλού: μία πρώτη ανάγνωση των κρητικών προικώων εγγράφων της ύστερης Βενετοκρατίας, στο Πεπραγμένα Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, τ. Β1, 321-32

2000. Οι πολύχρωμες ψηφίδες των δημοσιευμένων νοταριακών εγγράφων και η επίπονη διαδικασία της ανάπλασης του ψηφιδωτού: συμβάσεις αγροληψίας στην Κρήτη της ύστερης Βενετοκρατίας, στο Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 311-322

2004. Εγγραμματοσύνη και παιδεία στο Αιγαίο κατά τον ‘σκοτεινό’ 17ο αιώνα από τις μαρτυρίες των νοταριακών εγγράφων: μία πρώτη προσέγγιση, στο Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, Α. Αργυρίου (επιμ.), Αθήνα, τ. Β’, 535-548

2004. ‘Family and Inheritance in the Cyclades 1500-1800: Present knowledge and unanswered questions’ / «Οικογένεια και κληρονομιά στις Κυκλάδες 1500-1800. Τι γνωρίζουμε σήμερα κι αναπάντητα ερωτήματα», Journal of Family History 9, σελ. 257-274

2006. ‘Sexe et parenté dans les îles de l’Égée (1500-1800): le témoignage des actes notariés’ / «Κοινωνικό φύλο και συγγένεια στα νησιά του Αιγαίου (1500-1800. Οι μαρτυρίες των νοταριακών εγγράφων)», στο Parenté et société dans le monde grec de l’ antiquité à l’ âge moderne, επιμ. Α. Bresson, M.-P. Masson, S. Perentidis και J. Wilgaux, Μπορντό 2006 (Ausonius – Études 12), 327-334

2006. ‘Notarial acts as sources for social and cultural history: the Greek world under Venetian ρule’/ «Οι νοταριακές πράξεις ως πηγή κοινωνικής και πολιτισμικής Ιστορίας». Διεπιστημονικό συνέδριο (Unlocking the potential of texts: interdisciplinary perspectives on Medieval Greek) του ερευνητικού προγράμματος για τη σύνταξη γραμματικής της δημώδους μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσας, Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities University of Cambridge, 18-19 Ιουλίου

2006. ‘Notarial archives concerning the Greek world: a chaotic and vastly unexplored wealth’ / «Νοταριακά αρχεία σχετικά με τον ελληνικό κόσμο. Ένας χαοτικός και ανεκμετάλλευτος πλούτος», L’Homme. Europaeische Zeitschrift fuer Feministische Geschichtswissenschaft, 17, 2: 141-144

2007. ‘Notarial Documents as a Source for Agrarian History’ / «Τα νοταριακά έγγραφα ως πηγή για την αγροτική ιστορία», στο Davies S. and J.L.Davis, (επιμ.). Between Venice and Istanbul: Colonial Landscapes in Early Modern Greece, The American School of Cassical Studies at Athens: 55-70

2009. «Συλλογική μνήμη και κοινωνική πραγματικότητα. Οι αρχοντικές οικογένειες της Νάξου Μετά την πτώση του δουκάτου» / ‘Memoria collettiva e realtà sociale. Le famiglie nobili di Nasso dopo la caduta del ducato’, στο Το δουκάτο του Αιγαίου, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης / Il ducato dell’ Egeo, Atti dell’ Incontro di Studio, Ακαδημία Αθηνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Academia di Atene / IBE– Fondazione Nazionale delle Ricerche / IBE, Athens: 447-454

2011. «Nihil sub sole novum – ουδέν καινόν υπό τον ήλιον. Σκέψεις περί την ιστοριογραφία με αφορμή τους Κιστερκιανούς μοναχούς κατά τον κεντρικό Μεσαίωνα», στο Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, επιμ. Ηλίας Κολοβός, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης): 31-51

2013. ‘Custom and law in the early modern Aegean islands: the case of marriage payments’/ «Έθιμο και νομοθεσία στα νησιά του Αιγαίου. Η περίπτωση των γαμηλίων ανταλλαγών», επιμ. Karin Gottschalk, Gender Difference in European Legal Cultures. Historical Perspectives. Dedicated to Heide Wunder on the occasion of her 70th birthday. Στουτγάρδη, Franz Steiner Verlag

2016. «Λόγος περί νοταριακών και μια ανάγνωση διαθηκών του 16ου αιώνα από την Κρήτη» Ε.Μ.Ν.Ε. Μνήμων, τ. 35, 43-62

2017. ‘Custom, Tradition and “The Law” in the Post-Medieval Cyclades’/«Το εθιμικό δίκαιο, η παράδοση και ‘ο νόμος’ στις Κυκλάδες της μεταβυζαντινής εποχής», κεφ. 3 στο Imperial Lineages and Legacies in the Eastern Mediterranean – Recording the Imprint of Roman, Byzantine and Ottoman Rule, επιμ. Rhoads Murphy, Farnham (U.K.): Ashgate Publishing, σελ.49-60

2019. ‘Medieval History and Marxism in England, 1950–1956’, Past & Present, vol. 242, issue 1, Feb. 2019, ηλεκτρονικές σελ. e1–e43

[υπό δημοσίευση]. «Ζώντας κοντά στο ηφαίστειο της Σαντορίνης, 1650-51 μ.Χ. Ώρα μηδέν … αλλά η ιστορία συνεχίζεται», στο Αελλόπος: Τιμητικός τόμος για την Ίριδα Τζαχίλη, Ρέθυμνο Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης.

[υπό δημοσίευση]. «ΠΡΟΙΚΑ: ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ, με αφορμή τα «προικοσύμφωνα» στον ελληνικό χώρο κατά την πρώιμη νεότερη εποχή», Tιμητικός τόμος για την ομότιμη καθηγήτρια Όλγα Γκρατζιου