Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία

Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος στα αγγλικά για ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες.

Δείτε εδώ την τρέχουσα προκήρυξη (Απρίλιος 2024) για την εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Οθωμανική Ιστορία».

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών: Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

Παρουσίαση του Προγράμματος

Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί, σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Διιδρυματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Οθωμανική Ιστορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/τ. Α΄/21.07.2022), όπως ισχύει. Το Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία, που λειτουργούσε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 ως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

Στόχος του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία είναι η διαμόρφωση ερευνητών και ερευνητριών της οθωμανικής ιστορίας μέσω της εξοικείωσης των φοιτητών και φοιτητριών του με τα μεθοδολογικά εργαλεία της ιστορικής έρευνας και μέσω της κατάρτισής τους στην οθωµανική γλώσσα, διπλωµατική και παλαιογραφία, καθώς και στη σύγχρονη τουρκική γλώσσα, ως εργαλεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της οθωµανικής και γενικότερα της τουρκικής ιστορίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος επικεντρώνονται στην ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, αλλά, αναλόγως της διαθεσιμότητας διδασκόντων, το Πρόγραμμα µπορεί να καλύψει και άλλες περιόδους της τουρκικής ιστορίας.

Η φοίτηση στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία γίνεται δωρεάν.

Κανονισμός λειτουργίας – Οργάνωση σπουδών

Ο κύκλος σπουδών στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία είναι διετής (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών). Δεκτοί γίνονται από πέντε μέχρι δεκαπέντε φοιτητές και φοιτήτριες ανά διετία. Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων προσδιορίζεται κάθε φορά στην προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών και φοιτητριών, η οποία εκδίδεται την άνοιξη των ζυγών ημερολογιακών ετών.

Η επιλογή νέων φοιτητών και φοιτητριών γίνεται βάσει των εξής δικαιολογητικών που οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης: α. αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία· β. επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών· γ. πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου· δ. βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας· ε. αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών· στ. γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα οθωμανικής ιστορίας· ζ. πτυχιακή/διπλωματική ή μία σεμιναριακή εργασία που ο/η υποψήφιος/α έχει εκπονήσει στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών που έχει ολοκληρώσει· η. τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές/ήτριες με γνώση της ακαδημαϊκής ικανότητας και της προσωπικότητας του/της υποψηφίου/ας.

Δικαίωμα εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων, καθώς και πτυχιούχοι των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων.

Κατά τη διάρκεια του διετούς κύκλου σπουδών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος οφείλουν: α. να ολοκληρώσουν με επιτυχία πέντε μεταπτυχιακά σεμινάρια ιστορίας: τέσσερα με αντικείμενο την Οθωμανική ή την Τουρκική Ιστορία και ένα με αντικείμενο Βυζαντινή Ιστορία ή Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία· β. να ολοκληρώσουν με επιτυχία τέσσερα μαθήματα οθωμανικής γλώσσας, διπλωματικής και παλαιογραφίας, ένα ανά εξάμηνο· γ. να ολοκληρώσουν με επιτυχία τέσσερα μαθήματα σύγχρονης τουρκικής γλώσσας, ένα ανά εξάμηνο· και δ. να συντάξουν και να υποστηρίξουν με επιτυχία δημοσίως στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας διπλωματική εργασία. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας προσδιορίζεται σε συνεργασία του φοιτητή ή της φοιτήτριας και του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας που έχει δεχτεί να είναι ο κύριος επιβλέπων της εργασίας. Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ως μητρική γλώσσα την τουρκική, καθώς και άλλοι μη ελληνόφωνοι φοιτητές και φοιτήτριες για τους οποίους κρίνεται πως γνωρίζουν άπταιστα αυτή τη γλώσσα απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων σύγχρονης τουρκικής γλώσσας και στη θέση τους οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία δύο μαθήματα ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ένα ανά εξάμηνο.

Κάθε σεμινάριο και μάθημα του Π.Μ.Σ. διδάσκεται επί τρεις τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες· κάθε μάθημα ελληνικής ως ξένης γλώσσας διδάσκεται επί έξι τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες. Σε κάθε σεμινάριο ιστορίας αποδίδονται 12 πιστωτικές μονάδες ECTS, σε κάθε μάθημα σύγχρονης τουρκικής γλώσσας και οθωμανικής γλώσσας, διπλωματικής και παλαιογραφίας 3 πιστωτικές μονάδες ECTS, σε κάθε μάθημα ελληνικής ως ξένης γλώσσας 6 πιστωτικές μονάδες ECTS και στη διπλωματική εργασία 36 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που αντιστοιχούν στον διετή κύκλο σπουδών είναι 120.

Γλώσσες διεξαγωγής των μαθημάτων και συγγραφής των σεμιναριακών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική και η αγγλική. Εφόσον σε ένα σεμινάριο ή σε ένα μάθημα έχουν εγγραφεί φοιτητές ή φοιτήτριες που δεν γνωρίζουν την ελληνική, το σεμινάριο ή το μάθημα διεξάγεται στην αγγλική.

Στους απόφοιτους και τις απόφοιτες του Προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οθωμανική Ιστορία. Οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του Προγράμματος διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Για να γίνουν δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. απόφοιτοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού, το ίδρυμα στο οποίο σπούδασαν πρέπει να περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/) και το πτυχίο τους να είναι μεταξύ εκείνων του Εθνικού Μητρώου Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/). Ειδάλλως, οφείλουν να αποτανθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία, οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αποτείνονται στις ελληνικές προξενικές αρχές του τόπου κατοικίας τους σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη λήψη βίζας και άδειας παραμονής στην Ελλάδα για τις σπουδές τους.

Οι όροι διεξαγωγής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οθωμανική Ιστορία» εκτίθενται λεπτομερώς στην τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Προγράμματος, σύμφωνα με τον ν. 4957/2022, στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών του και στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών για τη λειτουργία του Προγράμματος. Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ 1934/Τεύχος Β’/28.03.2024.

Δείτε εδώ τον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Κατάλογος αποφοίτων Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία

Κατάλογος αποφοίτων Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία