Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία

Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία και Αρχαιολογία (ΑΜΚΙΑ) συγκροτείται από τις τρεις επιμέρους αλλά συνεργαζόμενες αρχαιογνωστικές κατευθύνσεις της Αρχαίας Ιστορίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας – ιδίως στο πλαίσιο των πολιτισμών της πρώιμης προϊστορικής και πρωτοϊστορικής, και, κατόπιν, της ελληνικής και της ρωμαϊκής αρχαιότητας. Αποσκοπεί στην παραγωγή και τη μετάδοση ποιοτικής διεπιστημονικής γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, και στη διαμόρφωση καλά ενημερωμένων ειδικών, ικανών να επιδοθούν σε σφαιρικές, αναλυτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιήσουν πρωτογενές αρχαιολογικό και αρχαιοϊστορικό υλικό όσο και τις σχετικές πηγές στα πεδία αυτά.

Το Πρόγραμμα ιδρύθηκε στην προέκταση του Π.Μ.Σ. της Κλασικής Αρχαιολογίας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1994 ως ένα από τα πρώτα Μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη χώρα. Στις ιδιαιτερότητές του ανήκουν οι εμφάσεις του σε περιόδους (όπως η Παλαιολιθική/Μεσολιθική, η Ρωμαϊκή) και σε πολιτισμούς (όπως ο Μινωικός) που διδάσκονται πολύ περιορισμένα στα ελληνικά ΑΕΙ. Το χαρακτηρίζει, επίσης, μια ανθρωποκεντρική επιστημονική θεώρηση που αναδεικνύει διαχρονικά σημαντικά και επίκαιρα κοινωνικά και εν γένει πολιτισμικά ζητήματα (για παράδειγμα αυτά του κοινωνικού φύλου, της δουλείας, της νησιωτικότητας, των μεσογειακών εμπορικών δικτύων), όπως ανιχνεύονται στην προϊστορική αρχαιότητα και τους ιστορικούς χρόνους.

Το Πρόγραμμα εκπαιδεύει, συγχρόνως, σε συγγενικές και συνεργαζόμενες επιστήμες (Επιγραφική, Νομισματική, Αρχαιομετρία κ.ά.), καθώς και στις μεθόδους και τεχνικές  της έρευνας πεδίου μέσα από: την υποχρεωτική συμμετοχή τους στις ανασκαφές (Εικ.1.1) και επιφανειακές επισκοπήσεις, καταρχήν του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης· τη συμβολή τους σε επιτόπιες ασκήσεις/επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (Εικ. 1.2-1.3), συλλογές, αρχεία κ.ά. στην Ελλάδα και το εξωτερικό· επίσης, εν δυνάμει, στη μελέτη και τη δημοσίευση αρχαιολογικών ευρημάτων από τις έρευνες στο πλαίσιό του. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του επωφελούνται, εξάλλου, από την πλούσια σε βιβλία, περιοδικά, συλλογές κ.λπ. βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από τα σχετικά Εργαστήρια (Συντήρησης, Προϊστορικής Αρχαιολογίας (Εικ. 2.1-2.2), Εκμαγείων και Συλλογών) του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται δύο φορές το χρόνο, στις αρχές του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα. Στις εξετάσεις γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας, καθώς και των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ισότιμων και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι διετής και ορίζεται κατ’ελάχιστον σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεώνονται να ολοκληρώσουν επιτυχώς πέντε σεμινάρια (τρία στην κύρια κατεύθυνση που έχουν επιλέξει και δύο παράπλευρα) και δύο πρακτικές ασκήσεις, καθώς επίσης να συμμετάσχουν επιτυχώς σε έρευνα πεδίου. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, οφείλουν να συντάξουν και να υποστηρίξουν δημόσια τη συνθετική τελική Μεταπτυχιακή τους Εργασία, ο βαθμός της οποίας συνυπολογίζεται για την απόκτηση του διπλώματος.

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους, το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε έναν από τους τρεις τομείς που το συγκροτούν, δηλαδή αυτούς: (α) της Kλασικής Aρχαιολογίας, (β) της Aρχαίας Iστορίας και (γ) της Προϊστορικής Αρχαιολογίας.