Οργάνωση

Πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση του τμήματος.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): history-archaeology @ ia.uoc.gr

Φαξ: 0030-28310-77338

Διοίκηση:

Πρόεδρος Τμήματος: Ηλίας Κολοβός – Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 28310 77335, email: kolovos @ uoc.gr

Αντιπρόεδρος  Τμήματος: Δημήτρης Μποσνάκης – Καθηγητής

Τηλ.: 28310 77352, email: bosnakis @ uoc.gr

Γραμματέας Τμήματος: Σταυρούλα Κρητικάκη, 28310 77336, kritikaki @ uoc.gr


Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος: 

Βασιλική Κασίμη, ΕΤΕΠ [για προπτυχιακές σπουδές]

Τηλ.: 28310 77337, email: kasimi @ uoc.gr

 

Αναστασία Τζανουδάκη [για μεταπτυχιακές-διδακτορικές σπουδές],

Τηλ.: 28310 77379, email: tzanoudaki @ uoc.gr

Συνέλευση Τμήματος:

Δείτε ΕΔΩ τη Συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Τομείς:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σήμερα περιλαμβάνει τους ακόλουθους 4 τομείς:

Τομέας Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας:

Καλύπτει τη μελέτη της ιστορίας του αρχαίου μεσογειακού κόσμου, με έμφαση στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, της μεσαιωνικής Ευρώπης και του Βυζαντίου, καθώς και του λατινοκρατούμενου ελληνικού χώρου.

Διευθυντής: Κώστας Βλασόπουλος

Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων:

Έχει ως αντικείμενο την ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου, με έμφαση στην ιστορία της ελληνικής κοινωνίας κατά τους τελευταίους αιώνες, και των σχέσεών της με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή.

www.facebook.com/istorianeoteron/

Διευθυντής: Γιάννης Κοκκινάκης

Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης:

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του ελλαδικού και του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, καθώς και εκείνο της Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης.

Διευθύντρια: Χριστίνα Τσιγωνάκη

Τομέας Ανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών:

Έχει ως αντικείμενο την ιστορία της Ασίας, με έμφαση στην τουρκική και αραβική ιστορία, καθώς και της Αφρικής από την εμφάνιση του ισλάμ και εξής.

Διευθυντής: Ηλίας Κολοβός (ως πρόεδρος του Τμήματος)

 

Επιτροπές-Διευθυντές/ντριες:

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Κατερίνα Δαλακούρα, Παναγιώτης Ιωάννου, Δημήτρης Κυρίτσης,  Δημήτρης Μποσνάκης, Χριστίνα Τσιγωνάκη

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ):

Όπου (α) = Μέλη ΔΕΠ, (β) = Μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ και (γ) = Μέλος διοικητικού προσωπικού

Τακτικά μέλη: (α) Σωκράτης Πετμεζάς (συντονιστής), Κωνσταντίνος Βλασόπουλος, Ηλίας Κολοβός, (β) Αριάδνη Γκαζή και (γ) Αναστασία Τζανουδάκη

Αναπληρωματικά μέλη: (α) Παυλίνα Καραναστάση, Ελευθερία Ζέη, Ευγένιος Ματθιόπουλος, (β) Βασιλική Κασίμη και (γ) Σταυρούλα Κρητικάκη

Διευθυντές/Διευθύντριες Π.Μ.Σ.: Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία: Νένα Γαλανίδου, Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές: Κων/νος Μουστάκας, Οθωμανική Ιστορία: Ηλίας Κολοβός, Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Σωκράτης Πετμεζάς, Ιστορία της Τέχνης: Παναγιώτης Ιωάννου

Ορισμός Σ.Ε. των Π.Μ.Σ. με 2ετή θητεία σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των Π.Μ.Σ.

ΠΜΣ Ιστορία της Τέχνης: Παναγιώτης Ιωάννου, διευθυντής, Σ.Ε.: Π. Ιωάννου, Π. Κορνέζου, Ευγ. Ματθιόπουλος, Δ. Μποσνάκης, Β. Φωσκόλου

ΠΜΣ Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία:  Σωκράτης Πετμεζάς, διευθυντής, Σ.Ε.: Ε. Ζέη, Ι. Κοκκινάκης, Η. Κολοβός, Π. Ματάλας, Σ. Πετμεζάς

ΠΜΣ Οθωμανική Ιστορία: Ηλίας Κολοβός, διευθυντής, Σ.Ε.: Ε. Ζέη, Η. Κολοβός, Δ. Κυρίτσης, Σ. Πετμεζάς, Μ. Σαρηγιάννης

ΠΜΣ Α.Μ.Κ.Ι.Α.: Νένα Γαλανίδου, διευθύντρια, Σ.Ε.: Κ. Βλασόπουλος, Ν. Γαλανίδου, Π. Καραναστάση, Δ. Μποσνάκης, Κ. Παναγοπούλου

ΠΜΣ Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές: Κων/νος Μουστάκας, διευθυντής, Σ.Ε.: Δ. Κυρίτσης, Κ. Μουστάκας, Ε. Σακελλαρίου, Χ. Τσιγωνάκη, Β. Φωσκόλου

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Π.Κ. & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ): Πρόεδρος: Παναγιώτης Ιωάννου
Μέλη: Ε. Ζέη, Π. Ιωάννου, Ι. Κοκκινάκης, Χ. Τσιγωνάκη, Α. Δελής, Μ. Σαρηγιάννης, Γ. Σπυρόπουλος

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή ΠΜΣ “Οθωμανική Ιστορία” (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Π.Κ. & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ): Διευθυντής και Πρόεδρος  Σ.Ε: Η. Κολοβός, Πρόεδρος ΕΔΕ: Σ. Πετμεζάς, Σ.Ε-Μέλη: Ε. Ζέη, Η. Κολοβός, Δ. Κυρίτσης, Σ. Πετμεζάς, Μ. Σαρηγιάννης, Μέλη: Ι. Κοκκινάκης, Ι. Σπυρόπουλος

Εκπροσώπηση στη Δ.Α.Σ.Τ.Α.: Άρτεμις Καρναβά

Επιτροπή Ασφάλειας (Καθαριότητας-Χώρων): Νένα Γαλανίδου, Ελευθερία Ζέη, Παναγιώτης Ιωάννου

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων-Erasmus: Άρτεμις Καρναβά

Υπεύθυνη Διαδικτύου και Ιστοσελίδας: Αριάδνη Γκαζή

Εκπρόσωπος Τμήματος στον Βοτανικό Κήπο: Άρτεμις Καρναβά