Ερευνητική Δραστηριότητα

Τα ερευνητικά προγράμματα είναι σημαντικό τμήμα της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του Τμήματος. Εποπτεύονται από μέλη ΔΕΠ και μπορούν να συμμετέχουν μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και ερευνητές και ερευνήτριες από άλλα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Ωστόσο όλη η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος δεν περνά από ερευνητικά προγράμματα.

Πρόσφατα τα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος εντάχθηκαν στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποστολή του ΚΕΜΕ είναι να προάγει την έρευνα στις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες καθώς και τις Επιστήμες της Αγωγής και να εκπονεί μελέτες για λογαριασμό τρίτων.

Ερευνητικά προγράμματα

Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες:

Το πρόγραμμα είχε έδρα το Πανεπιστήμιο Κρήτης και έγινε σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συμμετείχαν επίσης ερευνητές και ερευνήτριες από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ και το Πανεπιστήμιο Boğaziçi της Τουρκίας.

Η χρηματοδότηση προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Εντάχθηκε στην πράξη «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της Διεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 2012-2015. 

Επιστημονική υπεύθυνη: Έφη Αβδελά, καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας

 

Ευλογίες. Τα αναμνηστικά προσκυνήματος και ο ρόλος τους στη λατρευτική πρακτική. Εντοπισμός, καταγραφή και μελέτη των ευλογιών της μέσης και ύστερης βυζαντινής εποχής (8ος – 15ος αιώνας):

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 2007-20010.

Επιστημονική υπεύθυνη: Βασιλική Φωσκόλου, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας