Ψηφιακή Αναστήλωση-Αναπαράσταση των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων Επιβατών [Σελίμπασα] Θράκης

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΕΛΙΜΠΑΣΑ] ΘΡΑΚΗΣ

DİJİTAL REKONSTRÜKSİYON-TEMSİLİ
ARHİGENYA ENSTİTÜSÜ TRAKYA EPİVATES’DE [SELIMPAŞA]

DIGITAL RECONSTRUCTION-REPRESENTATION
OF THE ARCHIGENEION INSTITUTΕ IN EPIVATES [SELIMPASA], THRACE

(1857-1922)

Μαριάνθη Παλάζη – Serbay Koçoğlu – Κατερίνα Δαλακούρα

 

Το ψηφιακά αναστηλωμένο οικοδομικό συγκρότημα των Αρχιγενείων παρουσιάζεται με σχετικό video το οποίο «περιηγεί» τον επισκέπτη στο καθένα από τα οικοδομήματα του συγκροτήματος. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με τη συνολική εικόνα του συγκροτήματος (σε εκτυπώσιμη μορφή) και σύντομο υπομνηματισμό, και ολοκληρώνεται με το αναλυτικό τρίγλωσσο υπόμνημα (στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα), στο οποίο παρατίθενται και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. Για το έργο συνεργάστηκαν η κ. Μαριάνθη Παλάζη, υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο κ. Serbay Kocoglou, ερευνητής στο Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης, υπό την εποπτεία της κ. Κατερίνας Δαλακούρα, επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος ΦΚΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Arc­hi­ge­ne­i­on Ens­ti­tü­sü­nün di­ji­tal ola­rak ye­ni­den in­şa edi­len bi­na­lar komp­lek­si,zi­ya­ret­çi­le­re,vi­deo or­ta­mın­da her­bir bi­na­ya iliş­kin ek bil­gi­le­re ila­ve­ten komp­lek­sin bü­tü­nü­ne iliş­kin bil­gi­ler de sun­mak­ta­dır.Bu su­num  üç dil­de (Yu­nan­ca-Türk­çe – İngi­liz­ce ) ka­le­me alı­nan ay­rın­tı­lı bir me­mo­ran­dum ile des­tek­len­mek­te­dir. Ay­nı za­man­da kul­la­nı­lan kay­nak­la­rı da sun­mak­ta­dır.Bu pro­je, Gi­rit Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe ve Sos­yal Bi­lim­ler Bö­lü­mün­den Doç. Dr. Ka­te­ri­na Da­la­ko­ura gö­ze­ti­min­de,Gi­rit Üni­ver­si­te­sin­den Dok­to­ra Ada­yı Ma­ri­ant­hi Pa­la­zi ile İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin’de (İ.B.B) gö­rev­li olan Araş­tır­ma­cı Ser­bay Ko­çoğ­lu ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len müş­te­rek bir iş­bir­li­ği­nin so­nu­cu­dur.

The digitally reconstructed building complex of the Archigeneion Institute is presented in a video providing visitors with a “tour” of each building, and an overall picture of the complex, briefly annotated supplemented. The presentation is supported by a detailed trilingual memorandum (Greek, Turkish and English), also providing the sources used (pdf archive). The project is a joint collaboration by Marianthi Palazi, a PhD candidate at the University of Crete, and Serbay Kocoglu, a researcher of Istanbul Metropolitan Municipality, under the supervision of Dr Katerina Dalakoura, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social Studies, University of Crete.