Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία». Υποβολή αιτήσεων με δικαιολογητικά: 19/08/2019 έως και 6/09/2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 30975/26-07-2019 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας (Κ.Α 10370)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού (ΚΑ 10370) O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54…