Αντωνία Κιουσοπούλου

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I-Pantheon-Sorbonne. Δίδαξε Βυζαντινή Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Οι μελέτες της αφορούν την κοινωνική ιστορία και την ιστοριογραφία του Βυζαντίου.

Ανάμεσα στα άλλα έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: α) Ο θεσμός της οικογένειας στην Ήπειρο τον 13ο αιώνα, Αθήνα, εκδ. Α. Σάκκουλας, 1990, β) Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής, Αθήνα, εκδ. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1997, γ) Βασιλεύς ή Οικονόμος. Πολιτική Εξουσία και Ιδεολογία πριν την Άλωση, Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2007 (αγγλ. μετάφραση: Emperor or Manager. Power and political ideology in Byzantium before 1453, transl. Paul Magdalino, εκδ. La pomme d’or, Geneva 2011)., δ) Οι «αόρατες βυζαντινές πόλεις στον ελλαδικό χώρο (13ος-15ος αιώνας), Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2013

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική ιστορία του ύστερου Βυζαντίου