Αλέξανδρος Γ. Μαριδάκης

Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), Α΄ βαθμίδα

Εργαστηριακά – Γνωστικά Αντικείμενα:  Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital Skills) Χρήσης Υπολογιστών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών / Εφαρμογές γεωπληροφορικής και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) / Ανάπτυξη ψηφιακού – διαδικτυακού περιεχομένου – Διαχείρισης Συστημάτων Τ.Π.Ε. / Τεχνητής νοημοσύνης (Τ.Ν.) στο πεδίο των Ψ.Α.Ε. στο πεδίο των Ψ.Α.Ε.(Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών) .

e-mail: maridakis[at]uoc[dot]gr

Γραφείο: 21

Τηλέφωνο: ++30 28310 7 7371

Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα / Τρίτη 11.30-12.30 (συνιστάται η επικοινωνία με e-mail για καθορισμό ραντεβού, εάν απαιτείται συνεργασία μεγαλύτερη των 15′ λεπτών)

Ο Αλέξανδρος Μαριδάκης του Γεωργίου είναι MSc/MEng Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Τεχνολογίας Υπολογιστών, διδάσκει ως μέλος Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού) του Π.Κ. εργαστηριακά μαθήματά που σχετίζονται με τις Ψηφιακές Δεξιότητες, την εκπαιδευτική τεχνολογία, την τεχνολογία των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (Digital Humanities) και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Κατέχει μεταπτυχιακή επιμόρφωση στην «Διδακτική της Πληροφορικής» Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε Διεθνή Συνέδρια, ενώ έχει συγγράψει και αναρτήσει το εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις για τα μαθήματα και εργαστήρια τις ασκήσεις των οποίων διδάσκει.

Συμμετέχει ενεργά στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες” της Φιλοσοφικής Σχολής, του Παν. Κρήτης (ΦΕΚ 1671/τ. Β΄/4.5.2020).

Παράλληλα συμμετέχει ενεργά στο “Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης” του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Συντονιστής των επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ
ΠΚ
και έχει ως επιστημονικά υπεύθυνος υλοποιήσει σημαντικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, όπως το “Ψηφιακές δεξιότητες στην χρήση και αξιοποίηση εφαρμογών Υπολογιστικού Νέφους για διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία.

Έχει διατελέσει αρκετές θητείες σε συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης ως μέλος της Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, της Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), αλλά και παλαιότερα στην Σύγκλητο του ΠΚ.

Έχει άνω των είκοσι πέντε (25) ετών διδακτική εμπειρία, ενώ διαθέτει πλήθος εξειδικεύσεων σε διαχειριστικά, οργανωτικά και συμβουλευτικά επιστημονικά προγράμματα και υπηρετεί με επιτυχία τη δημόσια διοίκηση έχοντας σημαντική εμπειρία από θέσεις ευθύνης με μεθοδικότητα, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), αλλά και ενεργός πολίτης της τοπικής κοινωνίας του Ρεθύμνου και έχει υπηρετήσει σε τοπικές θέσεις ευθύνης προσπαθώντας να επιδεικνύει πάντα εξαιρετική́ υπευθυνότητα, κριτική́ σκέψη και ικανότητα συνεργασίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Αλέξανδρου Γ. Μαριδάκη εστιάζονται στο πεδίο της εργαστηριακής της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, της υποστήριξης της διδακτικής μεθοδολογίας της πληροφορικής, των υπολογιστών και των Τ.Π.Ε στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Τμήματος, αλλά και στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης στο πεδίο της σχεδίασης και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών και στο πεδίο της τηλεκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης στην χρήση και αξιοποίηση εφαρμογών γεωπληροφορικής και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στο πεδίο των Ψ.Α.Ε.(Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών) .

Το όραμα μου η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) και η καθιέρωση βασικών γνώσεων Ψηφιακής εκπαίδευσης, ως το υπόβαθρο που όλοι πρέπει να στηρίζονται πάνω.

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλω συστηματική προσπάθεια για την καθιέρωση και αναβάθμιση των εργαστηρίων Ψηφιακών Δεξιοτήτων που έχω την επιμέλεια.

Στην προσπάθειά μου αυτή έχω τύχει της πολύτιμης συμπαράστασης από τα μέλη ΔΕΠ και συνάδελφους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και της ενεργής συμμετοχής μεγάλου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών και είμαι ευγνώμων σε όλους και όλες γι’ αυτά.

Σύνδεσμοι: 

Εργαστηριακά Μαθήματα των οποίων υποστηρίζει τις ασκήσεις:

Χειμερινό εξάμηνο / First (winter) semester:

 ΕΜ 001: Αλέξανδρος Μαριδάκης / Alexandros Maridakis,

“Βασικές υπολογιστικές εφαρμογές και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Ιστού)”

“Basic digital skills in word processing, spreadsheets, presentations and internet and web services)”

 

ΕΜ 005: Αλέξανδρος Μαριδάκης/ Alexandros Maridakis,

“Αξιοποίηση εφαρμογών και εργαλείων Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού ψηφιακού περιεχόμενου στις Ανθρωπιστικές επιστήμες’

“Utilization of I.C.T. applications and tools for exploitation of scientific and researching digital content in Digital Humanities’

 

Εαρινό εξάμηνο / Second (spring) semester:

 

ΕΜ 003: Αλέξανδρος Μαριδάκης /Alexandros Maridakis,

“Προχωρημένες δεξιότητες σε εφαρμογές πληροφορικής και χρήση υπολογιστή (Δημιουργία, Διαχείριση και Ανάλυση Βάσεων Δεδομένων)”

“Advanced digital skills in Databases”

 

ΕΜ 006: Αλέξανδρος Μαριδάκης / Alexandros Maridakis,

“Εισαγωγικές δεξιότητες σε εφαρμογές γεωπληροφορικής και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) και σχεδίασης με χρήση υπολογιστή (CAD)”

“Introduction and basic digital skills on GIS and CAD”

 

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Αλέξανδρος Γ. Μαριδάκης είναι Διπλωματούχος/MEng Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Πατρών κάτοχος παράλληλα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (MSc) και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακή επιμόρφωση στην Διδακτική της Πληροφορικής.

Είναι Διδάσκων εργαστηριακών μαθημάτων μέλος Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Κρήτης σε μαθήματα που σχετίζονται με τις Ψηφιακές Δεξιότητες στην εκπαιδευτική τεχνολογία και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).

Είναι μέλος της βασικής ομάδας του θεσμοθετημένου Ερευνητικού «Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» της Φιλοσοφικής Σχολής, του Παν. Κρήτης (ΦΕΚ 1671/τ. B΄/4.5.2020)

Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στα πεδία της διοίκησης, της διδασκαλίας και της έρευνας. Έχει συμμετέχει σε αρκετά συλλογικά όργανα (αιρετά ή μη), όπως την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, την επιτροπή για το Πράσινο Πανεπιστήμιο, και την επιτροπή Διοικητικής Μεταρρύθμισης του ΠΚ. αλλά και σε διάφορες επιτροπές διαγωνισμών παραλαβής ή παρακολούθησης έργων, «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός», στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα και εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Ενώ έχει εμπειρία από την απασχόληση του ως μηχανικός στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.


Αναλυτικότερα:


Στα πλαίσια των εγκύκλιων σπουδών του, είχε αποφοιτήσει από το Λύκειο με βαθμό “Άριστα“.

Έχει υπηρετήσει την στρατιωτική θητεία του στον Ελληνικό Στρατό, στα πλαίσια της οποίας έλαβε τιμητική διάκριση, ως ηθική αμοιβή για εξαιρετική επίδοση στην υπηρεσία, για το ήθος και την αφοσίωση στο καθήκον. Αργότερα εκπλήρωσε και την θητεία του ως Εθνοφύλακας στο Τ.Εφ. Ρεθύμνου.

Από το 2003 είναι μέλος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σήμερα ως μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού έχει αντικείμενο εργασίας την εργαστηριακή υποστήριξη και ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων Χρήσης Νέων Τεχνολογιών – Διαχείρισης Συστημάτων Τ.Π.Ε. από τους φοιτητές του Τμήματος.

Έχει παράλληλα πολυετή διδακτική εμπειρία στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω ευρωπαϊκών επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Είναι από τους πρώτους πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και συμμετείχε σε πιστοποιήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας. Πρόσφατα συμμετέχει ενεργά στον συντονισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πανεπιστημίου Κρήτης, ως συντονιστικός υπεύθυνος των προγραμμάτων κατάρτισης (ΔΥΠΑ)

Πριν βρεθεί να υπηρετεί στον ακαδημαϊκό χώρο, εργάστηκε επί μία δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα, διετέλεσε ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός και ανώτατο διοικητικό-στέλεχος (Εκτελεστικός
Διευθυντής) της αναπτυξιακής επιχείρησης της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου (νυν Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου). Διαθέτει πλήθος εξειδικεύσεων σε διαχειριστικά, οργανωτικά και συμβουλευτικά επιστημονικά ζητήματα και υπηρέτησε κατά γενική ομολογία με επιτυχία τη δημόσια διοίκηση, έχοντας σημαντική εμπειρία από θέσεις ευθύνης, διεκπεραιώνοντας θέματα σχετικά με την επιχειρησιακή οργάνωση και διοίκηση, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την οικονομική διαχείριση, προσπαθώντας με μεθοδικότητα, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα.

Έχει συμμετάσχει σε τεχνολογικά και ερευνητικά έργα και έχει πολύχρονη σημαντική διδακτική εμπειρία σε θέματα πληροφορικής και Τ.Π.Ε. Επίσης συμμετείχε ως εκπαιδευτής στα μαθήματα πληροφορικής και χρήσης Η/Υ που πιλοτικά είχαν εισαχθεί στο Τμήμα στα πλαίσια του Β’ Κ.Π.Σ και του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με στόχο την οργανική σύνδεση των σπουδών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Τα τελευταία χρόνια είχε συστηματική ενασχόληση με την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, ως εισηγητής σεμιναρίων και μαθημάτων σε Κ.Δ.Β.Μ., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., καθώς ως επόπτης/επιτηρητής στις εξετάσεις πιστοποίησης Τ.Π.Ε. καθηγητών και δασκάλων.
Επίσης έχει απασχοληθεί ως Επιστημονικός συντονιστής και εκπαιδευτής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚΑΠΕΡ /Περιφέρεια Κρήτης).

Έχει παράλληλα απασχοληθεί ως εργαστηριακός/επιστημονικός συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Τμήμα Μ.Τ. & Α.) σε μαθήματα, όπως: Εισαγωγή στον προγραμματισμό και στις Τ.Π.Ε., Ψηφιακά
Ηλεκτρονικά, κλπ. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικές ομάδες.

Επιμόρφωση: Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης / Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

-«Διαχείριση και δημιουργία, επεξεργασία και ανάλυση περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S), ΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

-«Χρηματοδότηση Διαχείριση Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων», ΙΝ.ΕΠ/ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

-«Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 300 ωρών, από Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

-«Νέες Τεχνολογίες στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική», διάρκειας 300 ωρών, από το Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Data Communications και Δίκτυα Υπολογιστών, διάρκειας 300 ωρών.

Λοιπές Δραστηριότητες: Είναι ενεργός πολίτης της τοπικής κοινωνίας και έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης δημόσιου ενδιαφέροντος. Διετέλεσε μέλος της Συγκλήτου του Παν. Κρήτης ως εκπρόσωπος προσωπικού, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής (Ε.Π.Υ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) και του Πανελληνίου Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ-Η.), Εμπειρογνώμονας του Ε.Σ.Υ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σε Information Security Management System (I.S.M.S.) standards.

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ