Καλλιόπη Ευκλείδου

Πανεπιστημιακή Υπότροφος – Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας
E-mail: k.efkleidou[at]uoc[dot]gr, kalefkleidou[at]hotmail[dot]com
Γραφείο: 19
Τηλέφωνο: 28310-77373
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 14:30-16:30

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Η Καλλιόπη Ευκλείδου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Classics, του University of Cincinnati, OH και τη διδακτορική της διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα Τοπίο και Κοινωνικές Ταυτότητες στη Μυκηναϊκή Αργολίδα. Προσεγγίζοντας την οργάνωση του χώρου με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εργάζεται ως πανεπιστημιακή υπότροφος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα άπτονται της αρχαιολογίας της Εποχής του Χαλκού, ειδικά στην Ηπ. Ελλάδα (Πελοπόννησο και Μακεδονία), της αρχαιολογίας του τοπίου και της αρχιτεκτονικής, των ταφικών πρακτικών και τελετουργιών, της χρήσης Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη μελέτη και ανάλυση αρχαιολογικών δεδομένων και της μελέτης των πινακίδων Γραμμικής Β. Από το 2006 συμμετέχει ως επιστημονικός συνεργάτης στην Πανεπιστημιακή ανασκαφή του ΑΠΘ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης (υπό τη διεύθυνση του ομότ. καθ. Σ. Ανδρέου) και είναι υπεύθυνη για τη μελέτη και δημοσίευση της στρωματογραφίας, αρχιτεκτονικής και οργάνωσης του χώρου σειράς κτιρίων του οικισμού  των οποίων η χρήση χρονολογείται κυρίως στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Εποχή του Σιδήρου.

Υπήρξε υπότροφος για τις μεταπτυχιακές της σπουδές κατά χρονολογική σειρά του τμήματος Classics του University of Cincinnati, του ιδρύματος Προποντίς, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Σ. Ωνάσης, του Ιδρύματος Λεβέντη. Έχει επίσης λάβει υποτροφίες για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας από την Επιτροπή Ερευνών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Mediterranean Archaeology Trust.

Σύνδεσμοι:

https://kalliopiefkleidou.academia.edu/

https://www.researchgate.net/profile/Kalliopi_Efkleidou?ev=hdr_xprf

http://toumba.web.auth.gr/-/index.php/el/

Πρόσφατες δημοσιεύσεις: βλέπε εκτενές βιογραφικό.

Περιγραφές μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019/20

(ΠΑΡ207) Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό Πολιτισμό (Π)

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τον Μυκηναϊκό πολιτισµό. Θα συζητηθούν το γενικό θεωρητικό πλαίσιο του πολιτισµού, ο ανακτορικός του χαρακτήρας, οι σχέσεις και διαδράσεις του µε την Κρήτη και τον ευρύτερο αιγαιακό και µεσογειακό χώρο, καθώς και η σχετική ιστορία της έρευνας. Θα παρουσιαστούν, επίσης, αντιπροσωπευτικές κατηγορίες αρχαιολογικών µαρτύρων, για παράδειγµα από τους τοµείς της αρχιτεκτονικής, της κεραµικής, της τέχνης (λιθοτεχνίας, ελεφαντουργίας, µεταλλοτεχνίας).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Cline, E. H., επιμ. 2010. The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (Ca. 3000-1000 BC), Oxford, New York.
Cullen, T. επιμ. 2001. Aegean Prehistory: A Review, Boston.
Dickinson, O. T. P. K. 2003. Αιγαίο. Εποχή Του Χαλκού, μεταφ. Ξένος, Θ., Αθήνα.
Shelmerdine, C. W., επιμ. 2008. The Cambridge Companion to the Aegean
Bronze Age, Cambridge; New York.
Treuil, R., et al. 1996. Οι Πολιτισμοί Του Αιγαίου, μεταφ. Πολυχρονοπούλου, Ο. και Α. Φιλίππα-Touchais, Αθήνα.​

(ΠΑΡ329) Θάνατος και ταφικές πρακτικές στο Μυκηναϊκό Αιγαίο (Σ)

Το σεµινάριο στοχεύει στην αναλυτική προσέγγιση και κατανόηση ζητηµάτων
της αρχαιολογίας του θανάτου στον αιγαιακό (και τον κρητικό) χώρο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Θα προσεγγιστούν ταφικά µνηµεία, κτερίσµατα και άλλες υλικές συνάφειες, όσο και βιοαρχαιολογικά δεδοµένα και εν γένει δράσεις που συνδέονται µε τον θάνατο στο πλαίσιο συνολικών και επιµέρους κοινωνικών επιλογών και συµπεριφορών στον µυκηναϊκό κόσµο.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο αξιολογείται με βάση 2 μικρές εργασίες. Η μία εργασία παρουσιάζεται γραπτά και η δεύτερη προφορικά (σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσιάσεων που καταρτίζεται από τη διδάσκουσα σε συνεργασία με τους φοιτητές-τριες) και στη συνέχεια παραδίδεται γραπτά στο τέλος του εξαμήνου. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαραίτητη είναι η δυνατότητα κατανόησης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας (κυρίως αγγλικά) και η επιτυχής παρακολούθηση δύο παραδόσεων ΠΑΡ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Cline, E. H., επιμ. 2010. The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (Ca. 3000-1000 BC), Oxford, New York.
Cullen, T. επιμ. 2001. Aegean Prehistory: A Review, Boston.
Dickinson, O. T. P. K. 2003. Αιγαίο. Εποχή Του Χαλκού, μεταφ. Ξένος, Θ., Αθήνα.
Shelmerdine, C. W., επιμ. 2008. The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age, Cambridge; New York.
Treuil, R., et al. 1996. Οι Πολιτισμοί Του Αιγαίου, μεταφ. Πολυχρονοπούλου, Ο. και Α. Φιλίππα-Touchais, Αθήνα.
Gowland, R. και C. Knusel, επιμ. 2006. Social Archaeology of Funerary Remains, Oxford.
Parker Pearson, M. 1999. The Archaeology of Death and Burial, Gloucestershire.
Tarlow, S. και L. N. Stutz, επιμ. 2013. The Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial, Oxford.​

Περιγραφές μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019/20

(ΠΑΡ330) Οκιστική, αρχιτεκτονική και τοπίο στο Μυκηναϊκό κόσμο (Σ)

Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε την αρχαιολογία του χώρου στο Αιγαίο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Θα προσεγγιστούν και θα µελετηθούν, εποµένως, οικιστικά σύνολα και αρχιτεκτονικά µνηµεία της εποχής, µέσα στα φυσικά και τα ανθρωπογενή περιβάλλοντα και τοπία, καθώς και η ιστορία των σχετικών αρχαιολογικών ερευνών όσο και οι σύγχρονες προηγµένες εφαρµογές χωρικών αναλύσεων.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο αξιολογείται με βάση 2 μικρές εργασίες. Η μία εργασία παρουσιάζεται γραπτά και η δεύτερη προφορικά (σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσιάσεων που καταρτίζεται από τη διδάσκουσα σε συνεργασία με τους φοιτητές-τριες) και στη συνέχεια παραδίδεται γραπτά στο τέλος του εξαμήνου. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαραίτητη είναι η δυνατότητα κατανόησης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας (κυρίως αγγλικά) και η επιτυχής παρακολούθηση δύο παραδόσεων ΠΑΡ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Cline, E. H., επιμ. 2010. The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (Ca. 3000-1000 BC), Oxford, New York.
Cullen, T. επιμ. 2001. Aegean Prehistory: A Review, Boston.
Dickinson, O. T. P. K. 2003. Αιγαίο. Εποχή Του Χαλκού, μεταφ. Ξένος, Θ., Αθήνα.
Shelmerdine, C. W., επιμ. 2008. The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age, Cambridge; New York.
Treuil, R., et al. 1996. Οι Πολιτισμοί Του Αιγαίου, μεταφ. Πολυχρονοπούλου, Ο. και Α. Φιλίππα-Touchais, Αθήνα.