Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές ​

Το Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές επιδιώκει να διευρύνει τις γνώσεις και να εμβαθύνει στη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του Μεσαιωνικού κόσμου, αφενός μεν του Βυζαντίου, αφετέρου δε της δυτικής Ευρώπης, με παράλληλη αναφορά, όταν κρίνεται εφικτό, τόσο στις περιοχές της βόρειας Βαλκανικής όσο και της ανατολικής Μεσογείου.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα προβλήματα και τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας και να τους προετοιμάσει για την εκπόνηση πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών σε θέματα Βυζαντινής Ιστορίας ή Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης ή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης.

Το Π.Μ.Σ. άρχισε να λειτουργεί ως διατμηματικό πρόγραμμα το 1998 (ΦΕΚ 848/ τ. Β ́/12.08.1998) με τη συμμετοχή των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας και Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2013-2014 λειτουργεί αναμορφωμένο ως μονοτμηματικό πρόγραμμα με τρεις κατευθύνσεις (ΦΕΚ 1400/02-06-2014), ενώ από το 2017-2018 λειτουργεί επανιδρυμένο (ΦΕΚ 1849/23-05-2018).

Στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες συνάντηση φοιτητών και διδασκόντων, και γίνονται διαλέξεις από επιστήμονες προερχόμενους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουν επίσης οργανωθεί δυο διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια επιγραφικής και κεραμικής. Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην πανεπιστημιακή ανασκαφή της Ελεύθερνας.

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι πλούσια σε βιβλία παλαιά και νεώτερα απαραίτητα για τη μελέτη του Βυζαντίου και της Μεσαιωνικής Δύσης. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας διαθέτει επίσης δυο συλλογές που αφορούν τις Βυζαντινές Σπουδές και αξιοποιούνται για την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών:

  1. Φωτογραφιών ( αρχείο Guanella)
  2. Κεραμικής

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές διενεργούνται μία φορά τον χρόνο, στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου. Στις εξετάσεις γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την κατεύθυνση της Βυζαντινής αρχαιολογίας γίνονται επίσης δεκτοί και πτυχιούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Στο Π.Μ.Σ. η φοίτηση είναι διετής και ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεώνονται να ολοκληρώσουν επιτυχώς πέντε σεμινάρια (τρία στην κύρια κατεύθυνση που έχουν επιλέξει και δυο παράπλευρα), τρεις ασκήσεις και ένα ειδικό σεμινάριο με τίτλο «Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης». Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων αυτών πρέπει να συντάξουν μια συνθετική μελέτη ο βαθμός της οποίας συνυπολογίζεται για την απόκτηση του διπλώματος.

Το Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. σε ένα από τους εξής τομείς ειδίκευσης: (α) Βυζαντινή Ιστορία, (β) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης και (γ) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.