Προκήρυξη θέσεων στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, κατά το μέγιστο, τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων στο Π.Μ.Σ., στο οποίο μετέχουν οι Τομείς Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΦΕΚ 1800/τ.Β΄/21-5-2018).

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στις παρακάτω κατευθύνσεις:

Α. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία (κατά το μέγιστο 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Β. Προϊστορική Αρχαιολογία (κατά το μέγιστο 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Γ. Κλασική Αρχαιολογία (κατά το μέγιστο 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 1 του ν. 4485/2017, με βαθμό πτυχίου  κατ΄ ελάχιστη απαίτηση ‘Λίαν Καλώς’ (6,50), να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Μεταβατικό κτήριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα) από 9 έως 23 Σεπτεμβρίου 2019 τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην σχετική προκήρυξη.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2019. Η αξιολόγηση των υποψηφίων στις τρείς κατευθύνσεις πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις σε δύο μαθήματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, την οποία επιθυμούν, καθώς και σε ξενόγλωσσο κείμενο (γραπτώς), συναφές, ως προς το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, το οποίο θα αξιολογείται επιτυχώς ή όχι, σε μία από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική. Θα ακολουθήσει προφορική συνέντευξη.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ. 2651007180 – ancientw@cc.uoi.gr ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  www.hist-arch.uoi.gr.

Δείτε εδώ την προκήρυξη