Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης 2019-2020

Δείτε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν την επιστολή και τη σχετική νομοθεσία, εκ μέρους του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Λ. Ζώρα, η οποία αφορά στη φοιτητική εκπροσώπηση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), όπως τροπoποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμόν Β. Προτ. 191014/Ζ1/07.11.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 3969/13.11.2017), με ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Επιστολή Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης προς φοιτητές/τριες

153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση

Φ.Ε.Κ. Β 3969/13.11.2017

Ν. 4485/2017

Άρθρο 13 Ν. 4485/2017

Άρθρο 12-13 Ν. 4485/2017 – Σύγκλητος