Ενημέρωση για εκλογή Εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψηφίων Διδακτόρων στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) εξωτερικής αξιολόγησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής

Δείτε ΕΔΩ την ενημέρωση για την εκλογή Εκπροσώπων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και
Υποψηφίων Διδακτόρων στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική
αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής.