Αποτέλεσμα επιλογής ακαδημαϊκού υποτρόφου και πράξη πρόσληψης, ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Δείτε ΕΔΩ το αποτέλεσμα της επιλογής για τη θέση του ακαδημαϊκού υποτρόφου στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, όπως αυτή ορίζεται στην 24981/1260/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΥ7Λ469Β7Γ-1ΤΗ).

Επίσης, δείτε ΕΔΩ τη σχετική πράξη πρόσληψης.