Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΤΟΥ 161 (κ. Αναστασόπουλος)

Εξέταση μαθήματος ΤΟΥ 161 (κ. Αναστασόπουλος)

Ανακοινώνεται πως η εξέταση του μαθήματος ΤΟΥ 161 (Δίκαιο και δικαιοσύνη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία) θα γίνει προφορικά στην πλατφόρμα Teams κατά τις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, 15.00-21.00

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, 15.00-21.00

Μόνο σε περίπτωση που οι παραπάνω ημέρες δεν αρκέσουν, θα διατεθεί για την εξέταση του μαθήματος και η Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, 15.00-21.00.

Ο κωδικός εισόδου στο μάθημα στην πλατφόρμα Teams είναι: pzz2d74

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα οφείλουν να δηλώσουν στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα elearn την ημέρα και ώρα κατά την οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Η σχετική δήλωση θα μπορεί να γίνει μέχρι την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021. Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν θα δηλώσουν, μέχρι την παραπάνω προθεσμία, ημέρα και ώρα στην πλατφόρμα elearn δεν θα γίνουν δεκτοί για εξέταση.

Η δήλωση της ημέρας και της ώρας κατά την οποία ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια επιθυμεί να εξεταστεί θα γίνει μέσω της ενότητας «Εξέταση μαθήματος» στην πλατφόρμα elearn. Εκεί υπάρχει το πεδίο «Κράτηση ημέρας και ώρας για την προφορική εξέταση (Σεπτέμβριος 2021)». Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να εισέλθουν σε αυτό το πεδίο και να δηλώσουν την ημέρα και τη χρονική ζώνη της προτίμησής τους. Ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια είναι ατομικά υπεύθυνος/η να διασφαλίσει ότι ολοκλήρωσε σωστά τη σχετική διαδικασία κράτησης ημέρας και ώρας συμμετοχής του στην προφορική εξέταση.

Η εξέταση θα έχει διάρκεια 90 λεπτών με ελάχιστο αριθμό εξεταζομένων τους τρεις και μέγιστο τους πέντε φοιτητές και φοιτήτριες. Αν σε κάποια ζώνη των 90 λεπτών έχουν δηλώσει συμμετοχή λιγότεροι από τρεις φοιτητές και φοιτήτριες, θα μετακινηθούν από τον διδάσκοντα στην κοντινότερη χρονική ζώνη στην οποία θα υπάρχουν κενές θέσεις. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να ελέγξουν το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 την οριστική θέση τους στο πρόγραμμα εξέτασης.

Όπως κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, η εξέταση θα αποτελείται από δύο μέρη: α. σχολιασμός μιας ιεροδικαστικής καταχώρισης, β. ερωτήσεις σχετικά με το θέμα του μαθήματος. Στα ιδρυματικά email κάθε ομάδας πέντε φοιτητών/τριών θα σταλούν από τον διδάσκοντα έξι ιεροδικαστικές καταχωρίσεις. Ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια θα κληθεί να σχολιάσει μία από αυτές τις καταχωρίσεις. Οι καταχωρίσεις θα σταλούν ως το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα εξεταστούν στο μάθημα οφείλουν να ελέγξουν το ιδρυματικό email τους για να λάβουν το ηλεκτρονικό αρχείο με τις καταχωρίσεις.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να έχουν καθ’ όλη της διάρκεια της εξέτασης αναμμένη την κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής μέσω της οποίας θα συνδεθούν στην πλατφόρμα Teams, ειδάλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για εξέταση. Οφείλουν επίσης να επιδείξουν στον διδάσκοντα κατά την έναρξη της εξέτασης τη φοιτητική τους ταυτότητα με ευκρινή φωτογραφία, καθώς και να έχουν αποδεχτεί και να τηρήσουν στη διάρκεια της εξέτασης όσα προβλέπουν η κείμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.