Ανακοίνωση για σεμινάριο ΒΙΣ 378 (κ. Θεοδωρακόπουλος)

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στο προπτυχιακό σεμινάριο του κ. Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, ΒΙΣ 378: Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄ (4ος-10ος αι.), θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη τη συνοδευτική αίτηση (link στο τέλος της ανακοίνωσης) στο email του διδάσκοντος (theodorakopoulos@uoc.gr) έως και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις Βυζαντινής Ιστορίας. Στα κριτήρια για την επιλογή περιλαμβάνονται οι παραδόσεις ΒΙΣ που έχει περάσει η φοιτήτρια ή ο φοιτητής, τυχόν σεμινάρια Βυζαντινής Ιστορίας που έχει παρακολουθήσει, η γνώση ξένων γλωσσών και το πόσο κοντά βρίσκεται στη λήψη πτυχίου. Η επιλογή θα ανακοινωθεί έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και η πρώτη συνάντηση θα γίνει μέσω Teams την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου την προβλεπόμενη από το πρόγραμμα ώρα.

Αίτηση συμμετοχής