2ο Πανελλήνιο Συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών & υποψ. διδακτόρων Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικής Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο, Δεκέμβριος 2019, παράταση υποβολής αιτήσεων

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει το Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικής Αρχαιολογίας με τίτλο: «Το Αιγαίο από τους Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους ως την Ύστερη Αρχαιότητα», το οποίο θα λάβει χώρα στο Ρέθυμνο της Κρήτης, τον Δεκέμβριο του 2019.
Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές α΄ και β΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικής Αρχαιολογίας όλων των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας των ελληνικών Πανεπιστημίων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία, ήτοι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, καταθέτοντας ονοματεπώνυμο, τίτλο και περίληψη του θέματος (έως 250 λέξεις) που προτίθενται να παρουσιάσουν, ιδιότητα, φορέα και στοιχεία επικοινωνίας.

Δείτε εδώ την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ την παράταση υποβολής αιτήσεων.