Προσωρινός πίνακας κατάταξης Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύμφωνα με την Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, με αρ. πρωτ. 1556/21-1-2024 (ΑΔΑ: 671Ψ465ΧΘΟ-ΒΘΞ) καταρτίζεται ο παρακάτω προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περίοδος υποβολής ενστάσεων: έως Τετάρτη 28/2/2024 (23.59′), αποκλειστικά με email (στο kedivim@uoc.gr), αναφέροντας τον αρ. πρωτ. της αίτησης, περιγράφοντας αναλυτικά τον λόγο της ένστασης και επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημά τους. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.