Μιχάλης Νάιδος

Πανεπιστημιακός Υπότροφος για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας
Ιστορία Μεσαιωνικής Δύσης
E-mail: m.naidos@uoc.gr

Γραφείο: 16
Τηλέφωνο: +30 28310 77376
Ώρες συνεργασίες: Πέμπτη και Παρασκευή 4-6 μ.μ.

Περιγραφές μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018/19

(ΙΜΧ 229) Χριστιανική και κοσμική κοινωνία στη μεσαιωνική Ευρώπη (Π)
Το μάθημα θα περιστραφεί γύρω από την αλληλεπίδραση μεταξύ Εκκλησίας και θρησκείας αφενός και κοσμικής κοινωνίας αφετέρου κατά τη διάρκεια του δυτικού Μεσαίωνα (5ος – 15ος αι.). Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον ρόλο του Χριστιανισμού και της Εκκλησίας στη διαμόρφωση θεσμών, νοοτροπιών και αντιλήψεων στη μεσαιωνική κοινωνία, αλλά και στον θεσμό της βασιλείας κατά την περίοδο του Μεσαίωνα στη Δύση. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των παραγόντων που διαμόρφωσαν τον μεσαιωνικό ευρωπαϊκό πολιτισμό, στο πλαίσιο της εξέτασης της αλληλεπίδρασης Εκκλησίας και «Κράτους» κατά τον Μεσαίωνα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
― Anderson P., Από την Αρχαιότητα στον Φεουδαρχισμό, Αθήνα 2001.
― Bloch M., The Royal Touch, Monarchy and Miracles in France and England, Νέα Υόρκη 1989.
― Bloch M., Η Φεουδαλική Κοινωνία: Η Διαμόρφωση των Σχέσεων Εξάρτησης: Οι Τάξεις και η Διακυβέρνηση των Ανθρώπων, Αθήνα 1987.
― Blumenthal R. U., The Investiture Controversy: Church and Monarchy from the Ninth to the Twelfth Century, Φιλαδέλφεια 1988.
― Brown P., The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A. D. 200 – 1000, Οξφόρδη 2003.
― Brown P., Η Κοινωνία και το Άγιο στην ύστερη Αρχαιότητα, Αθήνα 2000.
― Collins R., Charlemagne, Νέα Υόρκη 1998.
― Cowdrey H. E. J., Popes and Church Reform in the 11th Century, Σιγκαπούρη, Σύδνεϋ 2000.
― Cowdrey H. E. J., The Cluniacs and the Gregorian Reform, Οξφόρδη 1970.
― Davis R., Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης: από τον Μέγα Κωνσταντίνο στον Άγιο Λουδοβίκο, Αθήνα 2011.
― Fouracre P., Ganz D., Frankland: The Franks and the World of the Early Middle Ages: Essays in honor of Dame Jinty Nelson, Μάντσεστερ 2008.
― Geary P., Before France and Germany, The Creation and Transformation of the Merovingian World, Οξφόρδη 1988.
― Halsall G., Barbarian Migrations and the Roman West 376-568, Καίμπριτζ 2007.
― Heather P., The Restoration of Rome: Barbarian Popes and Imperial Pretenders, Οξφόρδη 2014.
― Kantorowicz E., The king’s two bodies: a study in mediaeval political theology, Πρίνστον 1997.
― Lawrence C.H., Medieval Monasticism: Forms of Religious Life in Western Europe in the Middle Ages, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1989.
― McKitterick R., Charlemagne: The Formation of European Identity, Καίμπριτζ 2008.
― Nicholas D., Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου: κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη, 312-1500, Αθήνα 2000.
― Runciman S., Η Ιστορία Των Σταυροφοριών, (3 τόμοι), Αθήνα 2006.
― Russel H. F., The Just War in the Middle Ages, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1977.
― Smith J., Η Ευρώπη μετά τη Ρώμη: μια νέα πολιτισμική ιστορία 500-1000, Αθήνα 2008.
― Βεν Π., Όταν ο κόσμος μας έγινε χριστιανικός (312-394 μ.Χ.), Αθήνα 2012.

(ΙΜΧ 335) Κοινωνικές ζυμώσεις και ανατροπές κατά τον Μέσο και Ύστερο Μεσαίωνα (Σ)
Το μάθημα θα περιστραφεί κυρίως γύρω από τις επιπτώσεις των οικονομικών και δημογραφικών διακυμάνσεων στις κοινωνικές δομές, αξίες και νοοτροπίες της δυτικής Ευρώπης από τα μέσα του 10ου μέχρι και τον 15ο αιώνα. Θα καλυφθούν έξι θεματικές ενότητες, μέσα από τις οποίες θα γίνει η επιλογή των θεμάτων των γραπτών εργασιών που θα πρέπει να εκπονήσουν οι φοιτητές στη διάρκεια του εξαμήνου.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημογραφική και οικονομική κρίση του 14ου αιώνα, στις εξεγέρσεις (αγροτικές, αστικές) του ύστερου Μεσαίωνα, και στις επιπτώσεις τους στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές της μεσαιωνικής δυτικής Ευρώπης, αλλά και στη διαμόρφωση ιδεολογιών, νοοτροπιών και αντιλήψεων στη μεσαιωνική κοινωνία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
― Benedictow J., The Black Death 1346-1353: the complete history, Σάφολκ 2004.
― Berstein S. Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα Ευρωπαϊκά Κράτη 5ος – 18ος αιώνας, τ. 1, Αθήνα 1997.
― Campbell B., Before the Black Death: Studies in the ‘crisis’ of the early fourteenth century, Μάντσεστερ και Νέα Υόρκη 1992.
― Cipola M. C., Η Ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, κοινωνία και οικονομία 1000-1700 μ.Χ., Αθήνα 1988.
― Herlihy D., The Black Death and the Transformation of the West, Καίμπριτζ και Μασσαχουσέτη 1997.
― Hilton R. Aston H. T., The English Rising of 1381, Καίμπριτζ 1984.
― Hilton R., Bond men made free: medieval peasant movements and the English rising of 1381, Νέα Υόρκη 2003.
― Horrox R., The Black Death, Manchester Medieval Sources Series, Μάντσεστερ και Νέα Υόρκη 2003.
― Hyde J.K., Society and Poltics in Medieval Italy. The Evolution of the Civil Life 1000-1350, Λονδίνο 1973.
― Jones P., The Italian City-State: From Commune to Signoria, Οξφόρδη 1997.
― Jordan C. W., The great famine. Northern Europe in the early fourteenth century, Πρίνστον 1998.
― Ladurie E. Le Roy Ε., Times of Feast, Times of Famines, A History of Climate Since the Year 1000, Νέα Υόρκη 1971.
― Ladurie Le Roy E., Μονταγιού: ένα οξιτανικό χωριό από το 1294 έως το 1324, Αθήνα 2008.
― Lopez R. S., The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350, Καίμπριτζ 1973.
― Nicholas D., Medieval Fanders, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1992.
― Nicholas D., The later medieval city 1300-1350, Λονδίνο 1997.
― Nicholas D., Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου: κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη, 312-1500, Αθήνα 2000.
― Postan M. M., Medieval Trade and Finance, Νέα Υόρκη 1973.
― Postan M. M., The Medieval economy and society: an economic history of Britain in the Middle Ages, Λονδίνο 1993.
― Pounds N. J. G., An Economic History of Medieval Europe, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1994.
― Wickham C., Sleepwalking into a new world: the emergence of Italian City Communes in the twelfth century, Πρίνστον 2015.
― Wiesner – Hanks M., Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη 1450-1789, Αθήνα 2008.
― Ziegler P., The Black Death, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1998.
― Ντομπ Μ., Σουήζυ Π., Χίλτον Ρ., Η μετάβαση από τον φεουδαλισμό στον καπιταλισμό, Αθήνα 1986.
― Πιρέν Α., Οι Πόλεις του Μεσαίωνα, Αθήνα 2003.