Παράδοση ΠΑΡ 178-Το Αιγαίο κατά την Πρώιμη Εποχή Χαλκού, κωδικός Teams

Το πρώτο μάθημα θα γίνει τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2.30-5.30 μμ, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams. Ο κωδικός για πρόσβαση στη συνεδρία είναι: fnny1q3

Η διδάσκουσα, Ά. Καρναβά