skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Προσφερόμενα μαθήματα Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Βυζαντινές Σπουδές» 2008-09


Προσφερόμενα Σεμινάρια για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009


ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΒΣ-ΒΙΣ124 Κώστας Μουστάκας: «Το ιδεολογικό υπόβαθρο και οι συμβολικές διαστάσεις της «Βασιλείας των Ρωμαίων»

Θα συζητηθούν και αναλυθούν τα ιδεολογήματα επί των οποίων βασίζεται η κρατική υπόσταση του Βυζαντίου και η νομιμοποίηση της αυτοκρατορικής εξουσίας, οι καταβολές τους και η εξέλιξή τους στο χρόνο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ενότητες όπως:
- η ιδέα της χριστιανικής οικουμενικής μοναρχίας. Οι απαρχές της (Ευσέβιος, Ορόσιος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Θεοδώρητος Κύρου κλπ., εναλλακτικά θεωρήματα - Αυγουστίνος και η περιορισμένη αποδοχή τους στο Βυζάντιο) και η εξέλιξή της στο χρόνο.
- οι ιδέες περί πρωτοκαθεδρίας της βυζαντινής αυτοκρατορίας μεταξύ των άλλων κρατικών μορφωμάτων της εποχής και η επιρροή τους στην πράξη των διεθνών σχέσεών της.
- η νομιμοποίηση της αυτοκρατορικής εξουσίας βάσει του άτυπου «συντάγματος», του πλαισίου αρχών και αξιών στα οποία οφείλει να ανταποκρίνεται ο «νόμιμος» αυτοκράτωρ (πρβ. κάτοπτρα ηγεμόνος), η διαμόρφωση και εξέλιξη της δυναστικής αρχής, μοντέλα «ιδανικού αυτοκράτορα» (νέοι Κωνσταντίνοι, νέοι Αλέξανδροι κλπ.).
- Η Κωνσταντινούπολη ως οικουμενική πρωτεύουσα, Νέα Ρώμη και Νέα Ιερουσαλήμ.
- θα δοθεί επίσης κάποια έμφαση στο ζήτημα των νοητικών και ιδεολογικών προσαρμογών που συνοδεύουν την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας και την υποταγή των άλλοτε υπηκόων της στο οθωμανικό κράτος.

ΒΣ-ΒΑΡ132 Βίκυ Φωσκόλου: «Κείμενα και τέχνη: Οι εκφράσεις ως πηγή για τη μελέτη της βυζαντινής τέχνης»

Στόχος του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων, και ειδικότερα των εκφράσεων ως πηγών για την έρευνα της τέχνης και γενικότερα του υλικού πολιτισμού του Βυζαντίου. Με αυτό το σκεπτικό θα σχολιαστούν στο πλαίσιο των μαθημάτων χαρακτηριστικά παραδείγματα εκφράσεων και θα εξεταστούν παράλληλα με έργα στα οποία αναφέρονται ή με τα οποία αντιστοιχούν. Σε συνδυασμό με τις μελέτες της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας που ερμηνεύουν ανάλογα κείμενα μέσα από μιαν αντίστοιχη σκοπιά, θα εξετάσουμε τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που θέτει η χρήση των εκφράσεων για τη μελέτη και κατανόηση της βυζαντινής τέχνης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

• James L. and Webb R, To Understand Ultimate Things and Enter Secret Places’: Ekphrasis and Art in Byzantium, Art History 14/1 (1991), 1-17.
• Macrides R. and Magdalino P., The Architecture of Ekphrasis. Construction and Context of Paul Silendiary’s Poem on Hagia Sophia, BMGS 12 (1988), 47-82.
• Magdalino P., «Τhe Bath of Leo the Wise and the “Macedonian Renaissance” revisited: Topography, Iconography, Ceremonial, Ideology». DOP 52 (1988) 97-118.
• Maguire H., «Truth and Convention in Byzantine Descriptions of Works of Art». DOP 28 (1974) 113-140.
• Maguire H., Art and Eloquence in Byzantium, Πρίνστον 1981.
• Mango C., The Art of the Byzantine Empire 312-1453: Sources and Documents, Τορόντο 1986.

Ε Α Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΒΣ-ΙΜΧ114 Χαράλαμπος Γάσπαρης: «Η κοινωνία της ελληνο-λατινικής ανατολής 13ος – 15ος αιώνας»

Μετά την Τέταρτη Σταυροφορία και την κατανομή των εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στον ελληνικό χώρο ιδρύθηκαν φραγκικά κράτη, βενετικές και γενουατικές αποικίες. Η μεγάλη διάρκεια ζωής πολλών από τα κράτη αυτά, και κυρίως των βενετικών και γενουατικών αποικιών, επέτρεψε την ανάπτυξη και την αποκρυστάλλωση ιδιαίτερων κοινωνικών χαρακτηριστικών, όχι μόνο λόγω του μικτού πληθυσμού κάθε κρατικού σχηματισμού, αλλά και των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, οι οποίες άρχισαν να επέρχονται από τον 13ο αι. και εξής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των χαρακτηριστικών των κοινωνιών αυτών, των αλλαγών που επήλθαν στην τοπική βυζαντινή κοινωνία μετά την άφιξη των δυτικών κυριάρχων και η πορεία προς τις αλλαγές αυτές.

ΒΣ-ΒΑΡ133 Χριστίνα Τσιγωνάκη: «Πρωτοβυζαντινή αρχαιολογία: θεωρία, μεθοδολογία και πρακτική»

Η ανάπτυξη της πρωτοβυζαντινής αρχαιολογίας έχει αναδείξει τις δύο τελευταίες δεκαετίες ενδιαφέρουσες πτυχές της ιστορίας των κοινωνικών δομών και της οικονομικής ζωής στην ανατολική Μεσόγειο σε μια περίοδο μετασχηματισμού του αρχαίου κόσμου. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού σεμιναρίου θα γίνει προσπάθεια μέσα από την εξέταση θεμάτων όπως η αστική ανάπτυξη και τα χωριά της υπαίθρου, κοινωνικές δομές και αρχιτεκτονική, τοπογραφία της παραγωγής, εμπορικές σχέσεις και δίκτυο επικοινωνιών, να καταδειχτούν οι ερμηνευτικές δυνατότητες, αλλά και οι μεθοδολογικές αδυναμίες της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας και πρακτικής.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

Μαρίνα Δετοράκη: «Εκδοτική των αγιολογικών κειμένων»

Ε Α Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

Ιωάννης Βάσσης: «Η βυζαντινή ποίηση από τον 7ο ως τον 10ο αιώνα»Προσφερόμενα Εργαστήρια κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009

Παράλληλα με τα σεμινάρια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών, προσφέρονται στους φοιτητές και τα εξής εργαστήρια:

Από το Τμήμα Φιλολογίας:
«Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία»

Ειδικά για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Βυζαντινής Αρχαιολογίας προσφέρονται επιπλέον

Από το Τμήμα Φυσικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
Εργαστήριο εφαρμογών των Λέιζερ στη μελέτη της κεραμικής

Από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εργαστήριο καταγραφής κεραμικής στην εκπαιδευτική συλλογή του Τμήματος

Φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν επίσης να ασκούνται, ανάλογα με την κατεύθυνσή που έχουν επιλέξει, συμμετέχοντας σε Ερευνητικά Προγράμματα καθηγητών του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.