Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για ανάδειξη μελών Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) Πανεπιστημίου Κρήτης – Ν. 4589/2019 – Φ.Ε.Κ. 13 Α΄

Γνωστοποιείται η υπ΄αριθμόν 1232/06.02.2020 Γενικού Πρωτοκόλλου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/τ.Α΄/29.01.2019) και την απόφαση της Συγκλήτου κατά την 424η/23.01.2020 Συνεδρίασή της.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/υποψήφιες, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με αίτησή τους, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά, έως την 27η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έως τις 15:00.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Ιδρύματος ή του Γραφείου Πρωτοκόλλου, αντίστοιχα Ρέθυμνο – Ηράκλειο).

Διαβίβαση Πρόσκλησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ν. 4589/2019

Άρθρο 33 νόμου 4589/2019

Έντυπο-υπόδειγμα δήλωσης