Ενημέρωση για τη Φοιτητική Εκπροσώπηση στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης – Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Δείτε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν την επιστολή εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας κυρίου Γεωργίου Μ. Κοντάκη και τη σχετική νομοθεσία, η οποία αφορά στη Φοιτητική Εκπροσώπηση στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και του ν. 4823/2021 (Α΄136), σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16.11.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19.11.2021), η οποία εκδόθηκε εις εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄136), και τις διατάξεις της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιούμενη ισχύει με την υπ΄αρ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 3969), με ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 .

Σχετική Νομοθεσία για φοιτητ@ς