skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Ελένη Σακελλαρίου Βιογραφικό σημείωμα

.............................................................................................................................

Όνομα: Ελένη
Επίθετο: Σακελλαρίου
Κατηγορία: ΔΕΠ
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα: Ιστορίας & Αρχαιολογίας

.............................................................................................................................  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sakellariou[at]uoc[dot]gr

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, Τ.K 741 00    

Τηλέφωνα επικοινωνίας εργασίας:  28310-77354

Φαξ:  28310-77338  

Σύντομο Βιογραφικό

Η Ελένη Σακελλαρίου είναι επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2006. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε Ιστορία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεσαιωνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Αγγλία), από το οποίο της απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα το 1996. Το 1997-1999 εργάστηκε ως έκτακτη υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Από το 1999 ώς το 2006 κατείχε τη θέση του λέκτορα Ευρωπαϊκής Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά για θέματα που αφορούν τη δημογραφία, την οικονομία και τους θεσμούς της Ιταλίας και του υπό λατινική κυριαρχία ελλαδικού χώρου κατά τον ύστερο Μεσαίωνα.      

Αυτοτελής δημοσίευση

 • Southern Italy in the Late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples, c. 1440 – c. 1530, Leiden and Boston: Brill, 2012 (σσ. ix, 574). / Βιβλιοκρισία: Marino, John A., Speculum 89 (2014), 537-38

Άρθρα

 • 'Εκπροσώπηση, συναίνεση, πλειοψηφία στα πρώιμα κοινοβούλια της Δύσης', στο: Η των πλειόνων ψήφος κρατείτω: Η τύχη της πλειονοψηφίας από την μετακλασική περίοδο ως τους νεότερους χρόνους. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 (Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων), υπό δημοσίευση.
 • «H αγροτική οικονομία στο Aγιονόρι και στον Άγιο Bασίλειο κατά το δέκατο τέταρτο αιώνα», Iστορικογεωγραφικά, 13-15 (2014) 145-93.
 • 'Il principato di Taranto e l’oriente latino nel tardo Medioevo’, στο: "Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re": Il principato di Taranto e il contesto mediterranea (secc. XII-XV), ed. G. Colesanti (Ρώμη: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Studi Orsiniani, 2014), 215-32.
 • «Τα μοναστήρια στη μεσαιωνική δύση: οι σχέσεις τους με την πολιτική και την οικονομία (8ος-11ος αιώνας)», στο: Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική: από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, επιμ. Ηλίας Κολοβός (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2011), 1-30.
 • 'Royal Justice in the Aragonese Kingdom of Naples: Theory and the Realities of Power', Mediterranean Historical Review 26 (2011), 31-50.
 • 'Byzantine and Modern Greek Perceptions of the Crusades', στο: The Palgrave Guide of the Crusades, επιμέλεια H. Nicholson (Basingstoke, Macmillan, 2005), 245-68, 296-7.
 • «Σ.N. Aσωνίτη, Aνδηγαυική Kέρκυρα. Bιβλιοκρισία», Iστορικογεωγραφικά, 10 (2004) 193-204.
 • ‘I centri minori del Regno di Napoli nel tardo medioevo. Problemi e prospettive’, Incontri Mediterranei, έτος 5, τεύχος 1 (τόμος 9) (2004), 194-207.
 • ‘Le piccole e medie città nel regno aragonese di Napoli’, στο: Actas del XVIIo Congreso de Historia de la Corona de Aragόn. El mundo urbano en la Corona de Aragόn de 1137 a los decretos de nueva planta. Barcelona – Lérida, 7-12 Setiembre 2000, τόμος 1 (Bαρκελώνη, 2003), σσ. 557-72.
 • ‘Latin Morea in the late Middle Ages. Observations on its demography and economy’, στο: Porphyrogenita: Essays on the History and Literature of Byzantium and the Latin East in Honour of Julian Chrysostomides, επιμέλεια Ch. Dendrinos, J. Harris, E. Harvalia-Crook, J. Herrin (Ashgate, 2003), 301-316.
 • «Oι Aνδεγαβοί και η Ήπειρος», στο: Mεσαιωνική Ήπειρος, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου (Ιωάννινα 17-19 Σεπτεμβρίου 1999) (Ιωάννινα, 2001), 277-303.
 • H Iταλική Xερσόνησος στον Ύστερο Mεσαίωνα. H αλληλεπίδραση μεταξύ πόλης και υπαίθρου (Iωάννινα, 2000). Aυτοτελές τεύχος, που δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Mεταπτυχιακού Προγράμματος Mεσαιωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
 • ‘The cities of Puglia. Their economy and society’, στο: Mediterranean Urban Culture 1400-1700, επιμέλεια Alex Cowan (Exeter, 2000), 97-115.
 • ‘Elementi di sviluppo regionale nel Regno di Napoli del tardo medioevo’, Archivio Storico del Sannio, nuova serie, 4 (1999), 5-28.
 • ‘Institutional and social continuities in the kingdom of Naples between 1443 and 1528’, στο The French Descent into Renaissance Italy, 1494. Antecedents and Effects, επιμέλεια David Abulafia (Aldershot, 1995), 327-353.

Βιβλιοκρισίες

 • ‘Antti Kujala, The Crown, the Nobility and the Peasants 1630-1713: Tax, Rent and Relations of Power (Helsinki: Finnish Literature Society, 2003)’, The Journal of Early Modern History, 11 (2007), 109-12.
 • ‘Thomas V. Cohen, Love and Death in Renaissance Italy (Chicago and London: University of Chicago Press, 2004)’, The Journal of Early Modern History, 11 (2007), 121-4.
 • ‘Marina Koumanoudi, Οι Βενεδικτίνοι στην ελληνολατινική ανατολή. Η περίπτωση της μονής του Αγίου Γεωργίου Μείζονος Βενετίας (11ος-15ος αι.) (Athens and Venice: Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies, 2011)’, Modern Greek Studies Yearbook, 28/29 (2012-13), 335-38.