Αποτελέσματα διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδ. έτος 2022-2023

Βάσει των υπουργικών αποφάσεων Φ1/192329/B3/13-12-2013 και 92983/Ζ1/11-06-2015 και του νόμου υπ’ αριθμ. 4485, άρθρο 74 παρ. 3 (ΦΕΚ 114/4-8-2017) σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την απόφαση της συνεδρίας της Συνέλευσης της 14/12/2022 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, γίνονται δεκτοί/ές για κατάταξη στο Τμήμα οι πτυχιούχοι που υπέβαλαν αίτηση με τους παρακάτω Α.Π.:

27748/1272/14-11-2022

28367/1319/18-11-2022

28363/1318/18-11-2022

28348/1316/18-11-2022

28583/1327/21-11-2022

26575/1239/3-11-2022

27742/1271/14-11-2022