Αναζήτηση ερευνητή σχετικά με τον φιλελληνισμό κατά τον 19ο αιώνα και Curator της συλλογής της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό

Ερευνητής σχετικά με τον φιλελληνισμό κατά τον 19ο αιώνα (Ref. 1/9/19)

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (www.eefshp.org) έχει ως σκοπό την μελέτη, την ανάδειξη και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και του Φιλελληνικού ρεύματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση στις διεργασίες που έλαβαν χώρα κατά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα, οι οποίες έθεσαν τα θεμέλια για την σύσταση του Ελληνικού κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΦ επιθυμεί να προσλάβει: έναν ερευνητή με αντικείμενο την καταγραφή και μελέτη των φιλελληνικών κινημάτων διεθνώς και της δράσης και συνεισφοράς των φιλελλήνων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.

έναν ερευνητή με αντικείμενο την καταγραφή και μελέτη των φιλελληνικών κινημάτων διεθνώς και της δράσης και συνεισφοράς των φιλελλήνων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.

Αντικείμενο και ευθύνες

Οργάνωση και επέκταση της βιβλιοθήκης της ΕΕΦ

Καταγραφή διεθνούς βιβλιογραφίας

Επικοινωνία και συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και διεθνώς

Συγγραφή άρθρων, λημμάτων, κλπ. σχετικών με το αντικείμενο της ΕΕΦ

Ενημέρωση του ιστοτόπου της ΕΕΦ

Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της Ιστορίας ή αντίστοιχο (πολιτικές επιστήμες, κλπ.).

Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 2 ετών ή δυνατόν άμεσα ή έμμεσα σχετική με το αντικείμενο της ΕΕΦ (επιθυμητό)

Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

Καλή γνώση χρήσης υπολογιστή και του διαδικτύου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ΕΕΦ στην ακόλουθη διεύθυνση: info@eefshp.org

Η ΕΕΦ θα χειριστεί το περιεχόμενο των βιογραφικό με απόλυτη εχεμύθεια και σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.
____________________________________________________________________________________________________

Curator της συλλογής της ΕΕΦ (Ref. 2/9/19)

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (www.eefshp.org) έχει ως σκοπό την μελέτη, την ανάδειξη και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και του Φιλελληνικού ρεύματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση στις διεργασίες που έλαβαν χώρα κατά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα, οι οποίες έθεσαν τα θεμέλια για την σύσταση του Ελληνικού κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΦ επιθυμεί να προσλάβει έναν curator με αντικείμενο την καταγραφή και μελέτη των αντικειμένων της συλλογής της. Η συλλογή αποτελείται από αντικείμενα φιλελληνικής τέχνης, πίνακες, πορσελάνες, αγάλματα, μπρούντζους, ρολόγια, βιβλία, έγγραφα, τεκμήρια, του 19ο αιώνα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα Ελλήνων και φιλελλήνων.

Αντικείμενο και ευθύνες

Οργάνωση, ταξινόμηση και τεκμηρίωση της συλλογής της ΕΕΦ

Συγγραφή άρθρων, λημμάτων, κλπ. σχετικών με τα αντικείμενα της συλλογής της ΕΕΦ

Παρακολούθηση εργασιών συντήρησης των αντικειμένων της συλλογής

Ενημέρωση του ιστοτόπου της ΕΕΦ

Σχεδιασμός και οργάνωση περιοδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και διεθνώς

Συγγραφή καταλόγων σχετικά με αντικείμενα της συλλογής της ΕΕΦ

Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της Ιστορίας ή αντίστοιχο (πολιτικές επιστήμες, κλπ.).

Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος στον τομέα της μουσειολογίας

Προηγούμενη εργασιακή ως curator ή βοηθός curator 2 ετών ή δυνατόν άμεσα ή έμμεσα σχετική με το αντικείμενο της ΕΕΦ

Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

Καλή γνώση χρήσης υπολογιστή και του διαδικτύου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ΕΕΦ στην ακόλουθη διεύθυνση: info@eefshp.org

Η ΕΕΦ θα χειριστεί το περιεχόμενο των βιογραφικό με απόλυτη εχεμύθεια και σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.