Ανακοίνωση για την προφορική εξέταση του μαθήματος ΒΑΡ 475 (διδάσκουσα Μ. Βακονδίου)

Η εξέταση του μαθήματος ΒΑΡ 475 Βυζαντινή Μικροτεχνία: υλικά, τεχνικές, αντικείμενα (4ος -15ος αι.) είναι προφορική και θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες Δευτέρα 14/6, Τρίτη 15/6 και Τετάρτη 16/6, ώρες 9:00- 7:30 μέσω της πλατφόρμας Teams.

Για την εξέταση ισχύει ο ίδιος σύνδεσμος που χρησιμοποιήθηκε και στις παραδόσεις των μαθημάτων (di5fv5p).

Παρακαλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες που σκοπεύουν να εξεταστούν και δεν έχουν ακόμα δηλώσει ημέρα και ώρα να φροντίσουν να επιλέξουν χρονοθυρίδα στην πλατφόρμα elearn του μαθήματος (https://elearn.uoc.gr/mod/scheduler/view.php?id=77433).

Οι φοιτητές /φοιτήτριες θα πρέπει να εισέρχονται στην πλατφόρμα teams 2-3 λεπτά πριν την έναρξη την προγραμματισμένης εξέτασης. Για την εξέταση θα πρέπει να επιδεικνύουν τη φοιτητική ταυτότητά τους με ευκρινή φωτογραφία. Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης οι κάμερες θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες. Η εγγραφή και συμμετοχή των φοιτητών/τριών συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, απαγορεύεται η καταγραφή ή αποθήκευση της εξέτασης με οποιονδήποτε τρόπο.