Ανακοίνωση διδάσκουσας κ. Β. Φωσκόλου για παράδοση ΒΑΡ552

H παράδοση ΒΑΡ-552 «Από την Εικονομαχία στην 4η Σταυροφορία. Η τέχνη της μέσης βυζαντινής εποχής (8ος-12ος αι.)», της Β. Φωσκόλου, θα συνεχιστεί μέσω της πλατφόρμας e-learn και τηλεδιασκέψεων με το πρόγραμμα Teams. Αναλυτικές σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learn.